Arutlused

Arutluse osad on:

 • Sissejuhatus
 • Teemaarendus
 • Kokkuvõte

Sissejuhatus

Umbes 2-3 lauset (u 1/10 töö pikkusest).   Seleta lahti võtmemõisted, ava taust.   Püstita probleem (küsimus).  Kui pealkirjaks pakutu ka sobib, sõnasta see ikkagi ümber.  Väldi küsimust, millele on väga kerge üheselt vastata.  Väldi küsimust, mis eeldab vastuseks loendamist, kirjeldamist.   Hea probleemipüstitus nõuab võrdlemist, analüüsi, seostamist, põhjendamist.

Sissejuhatus (sõltuvalt teemast) võiks sisaldada isiklikku hoiakut/suhtumist teemasse, probleemi esiletoomist (vajadusel mõisteid seletades), tausta lühikirjeldust ja ajastu määratlust (teema tuleb siduda taustsündmuste ja ajaperioodiga).
Pea meeles, et sissejuhatuses ei tohi esitada vastuseid teemas (pealkirjas) püstitatud küsimusele/probleemile!
Ära püüa kirjutada liiga pikka ja detailset sissejuhatust, töö põhiosa peab moodustama teema-arendus.

Teemaarendus

Umbes kolm tekstilõiku pikk.  Pane kirja nii poolt- kui ka vastuargumendid ja too mõlema kohta näiteid. Kõik seisukohad peavad olema põhjendatud ja sobivate näidete või faktidega kinnitatud. Lisa kindlasti teema kohta ka oma arvamus, põhjenda seda ja too kinnituseks asjakohaseid näiteid. Isiklikku suhtumist ja järeldusi ei pea vormistama iseseisva lausena, näiteks: mina arvan, et … Sõltub arutluse autori nägemusest, kas isiklik suhtumine väljendub kokkuvõtvas lõppsõnas või on see esitatud hinnanguna teemat läbivalt.
Ära unusta teha kirjapandu alusel kogu teemat hõlmavaid järeldusi. Tugine alati tõendusmaterjalile, mitte arvamusele ega eelarvamusele.

Kokkuvõte

Sama pikk kui sissejuhatus (u 2-3 lauset). Peab sisaldama vastust sissejuhatuse püstitatud probleemile. Ei tohi sisaldada uut infot.  Võib püstitada uusi küsimusi.

 

Ülesanne 1. Vaata ETV arhiivist Tööotsija kordussaateid -  Interneti lehekülg: http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=t%C3%B6%C3%B6otsija

Ülesanne 2. Leia Internetist vähemalt kolme erineva toitlustusettevõtete menüüd. Võrdle neid ja kontrolli õigekirja. Tulemus vormista PowerPointis.

Ülesanne 3. Avalda arvamust

 • Kus turistid tavaliselt ööbivad?
 • Miks ja millest lähtuvalt valivad nad ööbimiskoha/majutuskoha?
 • Millised on Sinu enda eelistused ööbimiskoha valikul?
 • Kirjelda nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi seoses majutusega?
 • Milline inimene oleks sobiv hotellitööle: kirjelda täpsemalt ja too ka näiteid.
 • Milline võiks Sinu arvates välja näha ja milliseid teenuseid võiks pakkuda tulevikuhotell? (http://www.fhot.fi)

 

Ülesanne 4. 1. Vali ajakirjast/ajalehest/internetist üks tekst, mis puudutab Sinu eriala.
2. Pane kirja autor, pealkiri, ajakiri/ajaleht/aadress ja muud andmed, et seda artiklit kontrolli korras leida. 
 3. Avalda arvamust pealkirja järgi kirja, mida Sa antud teemast tead.
4. Loe artikkel läbi ja pane kirja, mida teada said.
5. Pane kirja küsimused, mis veel tekkisid, aga tekstist vastuseid ei leidnud.
6. Vormista suulise ettekande tekst. Koosta slaidiesitlus. 

 • Artikli pealkiri, autor, ajakiri + nr, lk .
 • Mida teadsid teemast?
 • Mida said teada?
 • Millised küsimused tekkisid?
 • Lisakommentaarid artikli kohta.
 • Võid esitada artikliga seoses küsimusi ka klassile.

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon