Õpijuhis

Kommunikatsiooni kursusel õpid läbi erinevate tööde vormistamise kasutama nii arvutit kui eesti keelt ning koostama ametikirju.

Uued leheküljed avanevad samasse aknasse. Tagasi eelmisele lehele liikumiseks kasuta tagasiliikumise noolenuppu.

Vasakus menüüs on teemad, milledel klõpsates avanevad alateemad. Alateemade lõpus on ülesanded ja töölehedTöölehtede alt avanevad ülesanded koos juhenditega. Nende abil on lihtne ülesannet täita. Ülesannete ja juhendite oma arvutisse salvestamiseks, tee failinime peal hiire parempoolne klõps ja vali Save Target As... ning salvesta oma arvutisse (vali sobiv kaust!).

Paljud õppematerjalid on arvutiga salvestatud videod. Videote avamisel ole kannatlik, video avamise kiirus sõltub Interneti avamise kiirusest.

Iga ülesande vormistamisel on vajalik kasutada nii eesti keeleasjaajamise kui kaarvutil vormistamise reegleid. Kõik ülesanded tuleb saata õpetajale meili peale. Osa ülesandeid hinnatakse kas arvestatud või mittearvestatud. Igas teemas on vähemalt üks ülesanne, millele eest saad hindelise väärtuse. 

Hinne. Harjutused moodustavad kokku 60% mooduli hindest. Lõputöö moodustab  40% mooduli hindest. Lõputöös hinnatakse vormistust 30%  ja sisu 40% ja keelekasutust ja õigekirja 30%. 

Tabelis on toodud kõik ülesanded ja hindamisväärtused. Ülesanded, millede eest saad hinde, on sulgudes järel (H). Ülejäänud on arvestuslikud, mis peavad lõpuhinde saamiseks olema tehtud.

Kestus (tundi)

Teemad

Harjutused/kontrolltööd
(hindeline H)

18

Ametikirjade koostamine

 • Koostada tööle kandideerimiseks CV, iseloomustus ja avaldus. (H)
 • Koostada puhkusele mineku avaldus. 
 • Tööintervjuu.
 • Motivatsioonikirja koostamine.
 • Vastuskirja koostamine.
 • Pakkumise koostamine kirjalikult ja esitlemine, vastamine e-kirjana (H)
 • Garantiikirja koostamine.

30

Tekstitööd

 • Kirjutada erialasel teemal mõtteavaldus.(H)
 • Erialase saate analüüs. „Tööotsija“. Toitlustusettevõtete menüüde leidmine internetist, võrdlemine, õigekirja kontrollimine.
 • Referaat erialasel teemal.(H)
 • Samateemaliste kutsealaste artiklite võrdlemine ja analüüsimine.
 • Piduliku õhtusöögi menüü koostamine, kirjeldamine ja oma valikute põhjendamine.
 • Menüükaardi tegemine ja esitlemine.
 • Ohutustehnika nõuete vormistamise ülesanne (H)

30

Tabelitööd

 • Väikese toitlusfirma või majutusteenust pakkuva firma töötajatele palgatabeli koostamine.(H)
 • Kalorsuse arvutamine.(H)
 • Hotelli arve koostamine.(H)
 • Piduliku lõunasöögi kalkulatsiooni koostamine.
 • Hotelli külastajate arvu graafiline esitamine.

20

Esitlused

 • Esitlus oma koolist ja erialast
 • Esitlusele esitatavad nõuded
 • Praktikakoha või mõne hotelli ja restorani esitlus (H)
 • Hotelli paketi koostamine ja tutvustamine (H)

6

Kompleksülesanded

Rahvusköögi tutvustus ja esitlus (H)

6

Ühiskirjutamisvahend Googledocs` i

Tööintervjuu rühmakaaslasega (H)

10

Lõputöö

 • Koka eriala lõputöö ühendab endas eelnevalt läbitud teemasid ja harjutusi. Lõputööks tuleb vormistada kolmekäigulise söögikorra tutvustus. (H)
 • Majutusteeninduse lõputööna tuleb koostada vastuskiri ühe firma väljasõidu korraldamise pakkumiseks. (H)

120

  

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon