Ruumiline ja sõnaline distants ning puudutused teenindussuhtluses

Vahemaa suhtlevate inimeste vahel ehk ruumikasutus on samuti oluline suhtluskomponent. Suhtlemisel klientidega tuleb hoida sobivat distantsi, vastasel korral (kas suhtluspartnerile liiga ligidal või liialt kaugel) võib ta tunda ebamugavust. Sobiv ruumiline distants sõltub ka kliendi kultuuritaustast ja rahvusest. Põhjamaadest pärit inimesed eelistavad tavaliselt suuremat ruumilist distantsi kui lõunamaadest pärit inimesed, kõrgema sotsiaalse positsiooniga külastajate puhul on samuti sobivam suurem ruumiline distants. Ka sõnalise distantsi valikul tuleb lähtuda klientidest. Reeglina valitakse Teie- pöördumine ja aupaklik kõneviis. 

Puudutused on klientidega suhtlemisel harva kasutatavad suhtlusvahendid, kui just teenuse eripära (näiteks iluteenused, masaa¸ jne) ei tingi füüsilist kontakti.. Siiski võiks sobivatel juhtudel soovitada käe ulatamist tervitamiseks ning igal juhul kliendi poolt käe ulatamisele vastamist.

? Mõelge kaasa

Milline käitumismaneer soodustab, milline on neutraalne ja milline takistab teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

 • sõbralik
 • viisakas
 • korrektne,
 • vaoshoitud
 • distantsipidav
 • suurejooneline
 • pealetükkiv
 • familiaarne
 • upsakas
 • pelglik
 • ettevaatlik
 • tagasihoidlik
 • jultunud
 • väljakutsuv

Milliseid käitumismaneere veel oskate nimetada?

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses