Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 3. Kaasus > LAHENDUS

LAHENDUS

VSKE § 451 lg 1 võib pikaajalise kokkusaamise loa andmisest keelduda, kui kokkusaamine võib olla ohtlik kokkusaaja tervisele. Arvestades, et Endrik Eerik'ut on karistatud raske isikuvastase kuriteo eest, siis võib kahtlus olla põhjendatud. Kui vangla tahab tugineda sellele alusele, peab vangla kontrollima oma kahtlust ja tuvastama, kas oht ja risk on piisavalt kõrged, et keelduda loa andmisest. Selleks tuleks analüüsida kokkusaaja ja kinnipeetava varasemaid suhteid ja suhteid vangistuse kestel, samuti kinnipeetava käitumist vanglas.

 

Selle juhtumi lahendamiseks ei ole nende asjaolude tuvastamine siiski vajalik. Kaasuse andmete kohaselt on Triin Puusepp kinnipeetava faktiline abikaasa ning nad on enne kinnipeetava karistuse kandmisele asumist elanud koos umbes 1 aasta. VangS § 25 lg 1 peab faktiliste abikaasade kooselu olema väldanud vähemalt 2 aastat või neil peab olema ühine majapidamine. Kaasuse andmetest ei nähtu, et Triin Puusepp'al oleks kinnipeetav Endrik Eerik'uga ühine majapidamine ning nende kooseolu on väldanud koos vähem, kui seaduses sätestatud. Seega peab vangla keelduma pikaajalise kokkusaamise loa andmisest just sellel alusel, et kokkusaaja ei ole faktiline abikaasa VangS § 25 lg 1 tähenduses. Seega oli vangla käitumine õigusvastane, sest vangla tugines otsustamisel valel õiguslikul ja faktilisel alusel. Kuid ka õiguspärasel otsustamisel ei oleks vangla teinud sisuliselt teistsugust otsust, mistõttu ei ole alust vangla otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

 

Märkus: VSKE § 43 kohaselt peab faktiline abikaasa tõendama faktilist abielu alles siis, kui ta on juba saanud loa lühiajaliseks kokkusaamiseks ja ilmub esmakordselt pikaajalisele kokkusaamisele vanglasse. Selle regulatsiooni mõte on, et hiljemalt enne kokkusaamise algust peab vangla kontrollima tõendeid ning kokkusaajalt ei ole ilmtingimata vaja loa andmise otsustamisel tõendeid posti teel välja nõuda. See ei tähenda, et vanglal oleks keelatud asja lahendamise seisukohalt olulisi asjaolusid varem välja selgitada, vaid HMS § 6 sätestatud uurimispõhimõtte kohaselt on vangla selleks lausa kohustatud.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008