Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT

AVALEHT


VANGISTUSÕIGUS


Kinnipeetava pikaajaline kokku-
saamine


PS § 27 lõike 1 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Vangistus ei lõpeta ega peata enne vangistust tekkinud peresuhteid ega neist tulenevaid õigusi ja kohustusi, eelkõige abivajava pereliikme aitamise ning laste hooldamise ja ülalpidamise kohustust (PS § 27 lg 3 ja 5) PS § 14 kohaselt on põhiõiguste kaitse riigiasutuste, sh vangla kohustus, mis muu hulgas hõlmab ka kohustust luua õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks tingimused. Pikaajaline kokkusaamine on(kõrvuti lühiajalise väljasõidu ja sotsiaalprogrammides osalemisega) kinnipeetava peamine võimalus säilitada perelisi suhteid vangistuse vältel. VangS §-s 23 lõikes 1 sätestatakse, et kinnipeetava vanglavälise suhtlemise peamiseks eesmärgiks on soodustada kinnipeetava kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida kinnipeetava sotsiaalsete sidemete katkemist. Pikaajaline kokkusaamine erineb lühiajalisest kokkusaamisest selle poolest, et toimub ilma vanglapoolse pideva järelevalveta, st kinnipeetavale ja tema lähedasele võimaldatakse intiimset koosviibimist. See eeldab ühelt poolt vangla diskreetsust, ent teisalt ka ettevaatlikust isiku suhtes, keda kokkusaamisele lubatakse.

 

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

   1) teada, millised on kinnipeetava pikaajalisele kok-
kusaamisele lubamise eeldused ja millal on kinnipee-
taval subjektiivne õigus pikaajalisele kokkusaamisele,
millised on pikaajalise kokkusaamise tingimused;
   2) mõista kinnipeetava pikaajalisele kokkusaamisele
lubamise või sellest keeldumise õiguslikke ja faktilisi
mõjusid kinnipeetavale ning selle mõju vangla julge-
olekule ja vangistuse eesmärgi saavutamisele konkreet-
se kinnipeetava suhtes;
   3) osata õiguspäraselt korraldada pikaajalist kokkusaa-
mist, nõustada kinnipeetavat pikaajalise kokkusaamise
suhtes ning koostada õiguspärast pikaajalisele kokkusaa-
misele lubamise või sellest keeldumise otsustust.

 

Õppevahendi lühikirjeldus: õppevahend sisaldab kinni-
peetavate pikaajalise kokkusaamise  tingimusi, pikaajalise
kokkusaamise loa taotlemise korda ja pikaajalise kokku-
saamise korraldamise kirjeldust, jooniseid ja näiteid, sa-
muti kaasusi koos lahenduste või lahenduse võtmetega

 

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008