Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > ALLIKALOEND

ALLIKALOEND


         Õigusaktid

        Vangla sisekorraeeskiri (VSKE)

        Vangistusseadus (VangS)

        Haldusmenetluse seadus (HMS)

        Eesti Vabariigi põhiseadus (PS)

        Annama, R. (2006) Kinnipeetavate lühi- ja pikaajalised kokkusaamised. Lõputöö. – Sisekaitseakadeemia, justiitskolledž

         Kohtulahendid

        RKHK 3-3-1-29-07: " VangS § 27 lg-st 1 ning VSE § 46 lg-st 1 ja § 37 lg-st 3 tulenevalt võib kokkusaaja pikaajalisele kokkusaamisele kaasa võtta üksnes esemeid ja aineid, mis on kinnipeetavale lubatud. Läbiotsimisel kokkusaajalt leitud vanglas keelatud asjad võetakse ajutisele hoiule ja tagastatakse talle pärast kokkusaamise lõppemist. Vaidlustatud toimingu tegemise ajal kehtinud VSE § 58 määratles kinnipeetavatele lubatud asjade loetelu ning selle lõikes 1 oli sätestatud kinnipeetavale lubatud toiduainete sortiment ja kogused. Asjas on vaidlus selle üle, kas VSE § 58 lg-s 1 sätestatud toiduainete piirkogused kehtisid ka kokkusaaja poolt kokkusaamisruumi kaasavõetavate toiduainete suhtes. [--] Kolleegium on seisukohal, et kinnipeetavale lubatud asjade ja ainete koguste suhtes VSE §-s 58 sätestatud piirangute eesmärk oli esmajoones vältida vangla ülekoormamist kinnipeetavate isiklike asjadega ning eriti piiratud säilivusajaga ja kindlate säilitamistingimustega toiduainete puhul vajadusest tagada nende säilitamiseks sobivate seadmete olemasolu mõistlikku piiri ületavate koguste hoidmiseks. Seejuures tuleb kahtlemata arvestada, et kinnipeetavatele on vanglas tagatud toitlustamine (VangS § 47). Selline eesmärk ei saa aga mõistlikult õigustada pikaajalisele kokkusaamisele kokkusaaja poolt kaasavõetavate toiduainete koguste piiramist, sest elulised asjaolud, millest regulatsioon peaks lähtuma, erinevad oluliselt. Kokkusaajale ei ole ette nähtud toitlustamist vangla poolt, samuti võib pikaaajalisele kokkusaamisele võtta kaasa lapse. On ilmne, et vähemalt mõningad VSE § 58 lg-s 1 sätestatud toiduainete kogused oleksid sellisel juhul ebamõistlikult väikesed ja neist ei piisaks kokkusaajatele kolmeks päevaks. Seetõttu leiab halduskolleegium, et VSE § 46 lg 1 andis kokkusaajale õiguse võtta kokkusaamisruumi kaasa VSE §-s 58 loetletud esemeid ja aineid mõistlikus koguses. Koguse mõistlikkuse üle otsustab vangla administratsioon igal üksikjuhtumil eraldi. [--] Riigikohtu halduskolleegium peab vajalikuks märkida, et ei nõustu Tartu Vangla käsitlusega, mille kohaselt VSE § 37 lg-st 5, mis näeb ette, et kinnipeetaval ja kokkusaajal on keelatud teineteisele üle anda asju, tuleneb, et kinnipeetav, tarvitades kokkusaaja poolt kaasa võetud toiduaineid või süües nendest valmistatud toitu, paneb sellega toime õigusrikkumise. Kolleegium on seisukohal, et VSE § 37 lg 5 sätestab üksnes nõude, et kinnipeetaval ja kokkusaajal ei või pikaajaliselt kokkusaamiselt lahkumisel olla isiklikke asju kaasas rohkem kui kokkusaamisele saabumisel. Sellest nõudest kinnipidamise kontrollimiseks otsitakse kinnipeetav ja kokkusaaja VangS § 27 lg 1 ja VSE § 37 lg 2 alusel läbi nii enne kui ka pärast kokkusaamist. VangS § 25 lg 2 esimese lause kohaselt on pikaajaline kokkusaamine üks kuni kolm päeva kestev kooselamine vangla selleks ettenähtud ruumides ilma pideva järelevalveta. Kolleegiumi arvates kuulub ühine söömine samuti kooselu hulka. Lisaks orienteerib sellisele VSE § 37 lg 5 tõlgendusele asjaolu, et Vangistusseaduse järgi peab pikaajaline kokkusaamine toimuma ilma pideva järelevalveta. Seetõttu oleks vanglal võimatu taolisi õigusrikkumisi avastada ja tõkestada, mida on kohtumenetluse käigus möönnud ka Tartu Vangla esindaja. VangS § 66 lg 1 näeb ette, et kinnipeetavate järelevalve korraldatakse viisil, mis tagab Vangistusseaduse ja vangla sisekorraeeskirjade täitmise ja üldise julgeoleku vanglas. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt vastutab vangla direktor vangla sisekorraeeskirjade täitmise eest vanglas. Kui puudub võimalus teostada järelevalvet kehtestatud piirangust kinnipidamise üle, kaotab piirang igasuguse mõtte. Järelikult ei ole VSE § 37 lg 5 mõte takistada pikaajalise kokkusaamise ajal kinnipeetaval ja kokkusaajal jagamast kokkusaamisruumis sinna kaasavõetud asju, vaid selle eesmärk on tagada, et pärast kokkusaamise lõppu ei satuks kinnipeetava valdusse asju, mis pole tal vanglasse saabumisel kaasas olnud või mis pole soetatud vangla vahendusel."


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008