Avaleht > Toimetulek

Toimetulek


Esinemispalavikuga toimetulekuks vajalik ettevalmistus jaguneb sisuliseks ja vormiliseks.

Sisulise ettevalmistuse põhilist osa läbimata pole ettekanne võimalik. See seisneb lisaks tööle materjalidega ning ettekande koostamisele ka sisu publiku ootustega vastavusse viimises, aja planeerimises jms. Hea planeerimine on esinemispalaviku võitmise eelduseks, kuna annab põhjendatud kindlustunde, et ettekanne on hea ning seda soovitakse kuulata. Mark Twain on öelnud, et tal kulub ühe hea spontaanse kõne ettevalmistamiseks vähemalt kolm nädalat. Inimesele, kes pole kirjutanud "Tom Sayerit" ettevalmistamisprotsessi ületähtsustamisest rääkida oleks kohatu.


Ettekannet ei tohi mingil juhul alustada sõnadega "Ma pole suurem asi kõnemees..., ma pole ette valmistanud..., mul pole eriti midagi öelda...". Sellised laused ei vabanda midagi, nad suurendavad barjääri kuulajaskonna ning esineja vahel tekitavad mõlemapoolse ebakindlustunde.

Vormiline ettevalmistus jääb sageli ettekande viimasele minutile jäädes suhteliselt tagaplaanile. Heal juhul jõutakse ettekanne korrektselt kirjalikult vormistada. Kuid sõltuvalt ettekande adressaadist võib teinekord suulise ettekande vorm olla tunduvalt olulisem kui kirjaliku ettekande vorm. Päris kindlasti ei ole võimalik suulist ettekannet tagantjärgi redigeerida ega parandada selles tehtud vigu.

Kõne vormilise ettevalmistuse aluseks on teadmised ning kogemused retoorikast. Samuti on selle eesmärk panna vorm sisu teenima. Läbi tuleb mõelda rõhuasetused ning maha pidada vajadusel isegi mitu proovikõnet. Kindlasti tuleb mõõta suulisele esinemisele kuluvat aega - see on tunduvalt pikem kui kirjalike materjalide lihtsalt lugemisele kuluv aeg. See aitab ühtlustada kõne kiirust ning väldib võimaliku ajapuuduse tuvastamisel kiirustamise vajaduse. Enese kindlustamiseks võiks oma ettekande esitamise järel mõelda läbi ka võimalikud küsimused, mida kuulajad võivad esitada ning leida nendele vastused.

Hea ettekande eelduseks on esineja objektiivsusel baseeruv veendumus sellest, et ettekanne on hea. Kui hea peab olema hea ettekanne? Siin võiks paralleele tuua majandusteooriaga, mille omandamine algab alternatiivkulude teooriaga. Ettekande puhul on suurimaks kuluks selle kuulajaskonna ajakulu. Kuigi aja väärtus on individuaalne võib seda näiteks töökeskkonnas küllaltki üheselt mõõta: inimeste tunnitasu ning ettekande kuulamiseks kulunud aja korrutiste summa annab selge rahalise väärtuse kui palju antud ettekanne ettevõttele maksma läheb. Vähemalt keskmises kuulajas ei tohi tekkida pettumust peale ettekande ärakuulamist ning kahetsust sellest, et ta aega muul viisil ei sisustanud. Seetõttu peabki ettekandja teadma, missuguste huvide ja teadmistega on tema kuulajaskond.

Ka korrektne riietus annab suurema kindlustunde, lisaks suhtutakse korrektselt riietatud inimesse paremini, teda kuulatakse hoolikamalt. Riietus loob kõnelejast esmamulje enne seda, kui ta jõuab suu avada. Hooletult riietatusse suhtutakse hooletult.


Pärast ettekande viimast lihvimist peab esinejas kujunema rahulolu ning veendumus, et ettekanne on ette valmistatud. Ilma selleta ei saaks tekkida objektiivselt põhjendatud kindlustunne, mis võimaldab ettekande suurepäraselt ette kanda. Kuid oluline on see kindlustunne kanda endas ka rahva ette astudes. Selle aluseks on usk endasse, usk ettekande õnnestumisse ning usk kuulajaskonna heatahtlikku huvisse.

Enne ettekannet on soovitav lõdvestada oma lihased ning sisendada enesesse usk ettekande õnnestumisse.Kasutatud www.flickr.net pildiotsingut.

Alamenüü

 
Avalik esinemine