Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > PÕHISISU > 3. Kokkusaamised erinevates vanglates olevate kinnipeetavate vahel

3. Kokkusaamised erinevates vanglates olevate kinnipeetavate vahel

Praktikas esineb mõnikord juhtumeid, kus abikaasad või muud pereliikmed kannavad samaaegselt vangistust. PS § 27 nõuab perekonna kaitsmist ka siis, kui pereliikmed on pannud toime kuritegusid. VangS ega VSKE ei tulene selgelt, kas sellisel juhul on pikaajalised kokkusaamised kinnipeetavate vahel lubatud või keelatud. Kuni 01.02.2007 kehtinud VangS § 12 redaktsiooni kohaselt tuli vanglas hoida eraldi nais- ja meessoost kinnipeetavaid, kuid alates 01.02.2007 võib vangla direktor VangS § 12 lg 5 alusel teha ka eraldihoidmise printsiibist erandeid. Samas võib vangla direktor alates 01.10.2007 jõustunud VSKE § 451 lg 1 kohaselt keelduda pikaajalise kokkusaamise lubamisest, kui ta kahtleb kokkusaaja maines.

Vanglate praktikas on kinnipeetavat, kes viiakse lühiajalise väljaviimise korras teise vanglasse pikaajalisele kokkusaamisele, peetud nii teiseks kinnipeetavaks kui ka kokkusaajaks. Enne VangS § 15 kinnipeetava asjade regulatsiooni muutumist 01.07.2007 sõltus selles, kuidas vastuvõttev vangla kokkusaamisele toodud kinnipeetavasse suhtus, milliseid asju võis see kinnipeetav kokkusaamiste ruumi kaasa võtta. 2006.a lõputöös leidis R.Annama, et "vanglate praktikas on siiani toimitud, nii et naiskinnipeetav, kes viiakse meeste vanglasse või mõlema kinnipeetava sugulased on toiduained toonud vanglasse. Pikaajaline kokkusaamine on vangistusseaduses reguleeritud päevade ning lühiajaline väljaviimine samuti päevade arvestusega, siis on tõlgendatud lühiajaline väljaviimine ümber ööpäevadesse nii, et pikaajaline kokkusaamine teises vanglas kestab kaks ööpäeva. [--] Murru, Ämari, Pärnu, ja Viljandi Vangla territooriumil aset leidva naiskinnipeetava kokkusaamise puhul rakendatakse lühiajalist väljaviimist. Tartu ning Tallinna Vanglasse on kinnipeetav etapeeritud ümberpaigutamise korda arvestades[, st] kui see on vajalik kinnipeetava individuaalse täitmiskava elluviimiseks, vangistuse täideviimise eesmärkide saavutamiseks[--]." Samas leidis R.Annama, et 2006.a kehtinud VangS § 12 eraldi hoidmise printsiipi arvestades oli Tartu Vangla ja Tallinna vangla praktika õiguspärasus kaheldav. 2007.a muudatused annavad vangla direktorile ulatuslikumad võimalused kinnipeetavate vahelisi pikaajalisi kokkusaamisi korraldada ning VangS § 12 lg 5 valguses ei ole täielikult välistatud ka erandkorras kinnipeetavate ühte vanglasse ja samasse kambrisse paigutamine (vt õppevahendit "Kinnipeetava paigutamine vanglasse").

Näide: Harku Vanglas karistust kandev kinnipeetav Marika Lumi abiellub Murru Vanglas karistust kandva Enn Sulg'iga. Abielu registreeritakse 23.05.2008 Harku Vanglas. Abielu registreerimise taotlusega ühes oli Marika Lumi esitanud pikaajalise kokkusaamise taotluse, milles palus võimaldada pikaajalist kokkusaamist abielu registreerimise järgselt kinnipeetav Enn Sulg'iga 23.—25.05.2008 ning Enn Sulg esitanud lühiajalise väljaviimise taotluse, milles palus end etapeerida perioodiks 23.—25.05.2008 Harku Vanglasse abielu registreerimisele ja pikaajalisele kokkusaamisele, kui Harku Vangla direktor annab loa pikaajaliseks kokkusaamiseks. Kas vanglad saavad sellist pikaajalist kokkusaamist / lühiajalist väljaviimist lubada ja kuidas peaksid vanglad selle korraldama?Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008