Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > PÕHISISU > 1. Pikaajalise kokkusaamise tingimused

1. Pikaajalise kokkusaamise tingimused

VangS § 25 lg 2 kohaselt on pikaajaline kokkusaamine üks kuni kolm päeva kestev kooselamine vangla selleks ettenähtud ruumides ilma pideva järelevalveta. Pikaajalise kokkusaamise tingimused on seotud kokkusaaja, kinnipeetava ja pikaajaliste kokkusaamiste võimalustega konkreetses vanglas:

  • kokkusaamiste vaheline periood. VangS § 25 ei ole määratud pikaajaliste kokkusaamiste sagedust (vrd lühiajaliste kokkusaamiste regulatsiooniga, vt õppevahend "Kinnipeetava lühiajaline kokkusaamine"). VSKE § 451 lg 1 ei ole samuti öeldud, kui sageli peab kinnipeetavale pikaajalist kokkusaamist võimaldama, kuid vangla direktorile on antud õigus keelduda pikaajalise kokkusaamise loa andmisest, kui kinnipeetaval on poole aasta jooksul olnud pikaajaline kokkusaamine. Sellest tulenevalt võib vangla direktor anda pikaajalise kokkusaamise loa ükskõik kui sageli, kuid vähemalt üks pikaajaline kokkusaamine poolaastas peab kinnipeetavale tagatud. Sõnadest "võib keelduda" saab järeldada, et vangla direktoril on keeldumisel kaalutlusõigus. Sellest tulenevalt peab vangla direktor kooskõlas HMS § 56 lg 3 märkima keeldumisel lisaks õiguslikule ja faktilisele alusele ka kaalutlused, miks ta keeldub pikaajalise kokkusaamise võimaldamisest.

Näide: Kinnipeetav Peeter Naarits esitab 09.10.2007 Mummu Vangla direktorile pikaajalise kokkusaamise taotluse, milles palub võimaldada pikaajaline kokkusaamine 16.—18.11.2007. Vangla direktor keeldub pikaajalist kokkusaamist lubamast järgmise resolutsiooniga: "Ei luba! Kinnipeetaval on olnud augustis 2007 pikaajaline kokkusaamine ja seega ei saa ta pikaajalist kokkusaamist taotleda." Kas vangla direktor on lahendanud taotluse õiguspäraselt? Ilmselgelt ei ole vangla direktor saanud aru, et talle on VSKE § 451 lg-ga 1 antud kaalutlusõigus ning seetõttu on ta teinud olulise kaalutusvea – jätnud kaalutlusõiguse teostamata. Seetõttu on direktori otsus õigusvastane.

  • kinnipeetavaga seotud tingimused. VangS § 25 lg 3 kohaselt ei võimaldata pikaajalisi kokkusaamisi vangla vastuvõtuosakonnas viibivale kinnipeetavale, avavanglas viibivale kinnipeetavale ja distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud kinnipeetavale. VSKE § 451 lg 1 peab kinnipeetav oma tervislikult seisundilt või käitumiselt olema kokkusaajale ohutu – eelkõige on peetud silma oht nakatada kokkusaajat sugu- või muusse nakkushaigusesse, aga vangla võib hinnata ka vägivalla kasutamise ohtu vms. Vägivalla ohu hindamisel peab vangla olema ühelt poolt ettevaatlik – vangla ülesanne on tagada ka kokkusaajate elu ja tervise kaitse -, kuid peab arvestama ka sellega, et tegemist on pereliikmega ning isiku saab kinnipeetavaga kokku vabatahtlikult (kui vanglal on teavet, et kokkusaajat võidakse sundida kokkusaamiseks, siis peab vangla seda kokkusaamise lubamisel arvestama).

Näide: Kinnipeetav Jaak Sarv on paigutatud 20.03.2008—20.06.2008 tema julgeoleku tagamiseks eraldatud lukustatud kambrisse, kuna tal tekkis isetehtud kaartidega mängitud kaardimängust võlg autoriteedi ees ning kinnipeetava enda hinnangul võis tekkida oht, et võla katteks võidakse teda sundida tegema õigusvastaseid tegusid või nõustuma suguühtega. Kinnipeetav on juba jaanuaris 2008 esitanud taotluse, et talle võimaldataks pikaajaline kokkusaamine abikaasaga. Pikaajaliste kokkusaamiste graafikuga kindlaksmääratud kokkusaamise aeg oli 18.—20.04.2008. Vanglaametnikul tekib kahlus, kas lukustatud kambrisse paigutatud kinnipeetavat võib lubada pikaajalisele kokkusaamisele. Kinnipeetavat siiski võib kokkusaamisele lubada, sest VangS piirab kokkusaamisi üksnes vastuvõtuosakonda või kartserisse paigutatud kinnipeetavate suhtes.

Näide: Kinnipeetav Kundar Kuusik'ut on karistatud Mummu Vangla direktori 07.11.2007 käskkirjaga nr 565 vanglaametniku suhtes lugupidamatust väljendava ja vanglaametniku seadusliku korralduse eiramise eest 5 ööpäevaks kartserisse paigutamisega. Karistus pööratakse täimisele koheselt ning kinnipeetav vabaneb kartserist 12.11.2007. Vastavalt pikaajaliste kokkusaamiste graafikule pidi kinnipeetav Kundar Kuusik saama pikaajalisele kokkusaamisele 16.—18.11.2007. Vanglaametnikul tekib kahtlus, kas kartseriga karistatud kinnipeetavat, kelle karistatus ei ole lõppenud, saab lubada pikaajalisele kokkusaamisele. See kartus on siiski põhjendamatu, sest pikaajalisele kokkusaamisele lubamist välistab kinnipeetava reaalne viibimine kartseris, mitte tema karistatus.

  • kokkusaajaga seotud tingimused. VangS § 25 lg 2 kohaselt võimaldatakse kinnipeetavale pikaajalisi kokkusaamisi abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või kasulapse, venna või õega. Pikaajalisi kokkusaamisi faktilise abikaasaga lubatakse tingimusel, et neil on ühised lapsed või ühine majapidamine või vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust. VSKE § 451 lg 1 tulenevalt peab kokkusaaja olema kinnipeetavale tervise või käitumise poolest ohutu. Eelkõige võib vangla keelata kokkusaamise juhul, kui on alust arvata, et kokkusaaja võib nakatada kinnipeetavat sugu- või muusse nakkushaigusesse või rünnata kinnipeetavat. Samas peab vangla ohu hindamisel arvestama, et kokkusaaja on kinnipeetava lähisugulane ja eelduslikult saab kinnipeetav kokkusaajaga kokku vabatahtlikult (kui vanglal on teavet, et kinnipeetavat võidakse sundida kokkusaamiseks, siis peab vangla seda kokkusaamise lubamisel arvestama).

Näide: Kinnipeetav Reido Kaljus on karistatud vägistamise ja vägivallakuritegude eest. 13.04.2008 esitab kinnipeetav Raido Kuljus pikaajalise kokkusaamise taotluse, milles soovib 16.—18.05.2008 saada kokku oma abikaasa Reena Kaljus'ega. Pikaajalise kokkusaamise loa andmise otsustamisel selgitab Mummu vangla direktor välja, et kinnipeetav pole karistuse kandmise vältel oma abikaasaga suhelnud ning kinnipeetava isiklikku täitmiskavasse on märgitud, et abielulised suhted abikaasaga lõppesid aastaid enne karistuse kandmisele asumist, neil pole ühiseid lapsi ega säilinud ühist majapidamist. Samuti on Reido Kaljus'el tekkinud hiljuti vanglas probleeme autoriteediks peetava kinnipeetav Jüri Salumäe ja paari teise mõjuka kinnipeetavaga. Pikaajaliste kokkusaamiste taotluste võrdlemisel avastab julgeolekuosakond, et samaks nädalavahetuseks on esitanud pikaajalise kokkusaamise taotluse ka kinnipeetav Tõnis Sooäär, kellele julgeolekuosakonna saadud informatsiooni põhjal kinnipeetav Reido Kaljus on võlgu. Kuigi Reena Kaljus kinnitab oma soovi tulla pikaajalisele kokkusaamisele, säilib julgeolekuosakonnal kahtlus, et teda võidakse sundida selleks. Saadud informatsiooni põhjal otsustab Mummu Vangla direktor kokkusaaja tervise ja vangla julgeoleku huvides keelduda pikaajalise kokkusaamise loa andmisest.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008