Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT > PÕHISISU > 3. Otsustuste eristamine

3. Otsustuste eristamine

 

haldusakt

üldkorraldus

määrus

haldusleping

toiming

1. abstraktsuse aste

konkreetne juhtum

konkreetne juhtum

abstraktne regulatsioon

nii konkreetne kui ka abstraktne regulatsioon

konkreetne juhtum

2. adressaatide ring

konkreetsed isikud

üldistele tunnustele vastavad isikud või asjaga seotud isikud

üldiselt või abstraktselt määratletud isikud

nii konkreetsed kui ka üldiselt määratud isikud

konkreetsed isikud

3. õiguslik või faktiline toime

reguleerib õiguslikul isikute õigusi ja kohustusi

reguleerib õiguslikult isikute õigusi ja kohustusi

reguleerib õiguslikult isikute õigusi ja kohustusi

reguleerib õiguslikult isikute õigusi ja kohustusi

omab faktilist toimet - füüsilist mõju, teavitamist, informatsiooni salvestamine vms.

4. regulatsiooni ulatus

väljapoole haldusorganit või teenistus-kohustusi

väljapoole haldusorganit või teenistus-kohustusi

väljapoole haldusorganit või teenistus-kohustusi

väljapoole haldusorganit või teenistus-kohustusi

väljapoole haldusorganit või teenistus-kohustusi

5. haldussunni kohaldamine

ettekirjutuse täitmiseks võib kohaldada haldussundi

ettekirjutuse täitmiseks võib kohaldada haldussundi

-

-

-

6. vaidlustamise võimalused

30 päeva jooksul teatavaks tegemisest isikule

30 päeva jooksul vahetust rakendamisest konkreetse isiku suhtes

-

ainult olukorra muutumisel, kui haldusorgan keeldub lepingut muutmast

30 päeva jooksul toimingust teadasaamisest.

 

Järgnevas tabelis on märgitud mõnede päästealaste või päästealaga seotud otsustuste liigid. Lisaks eelkirjeldatud otsustustele on välja toodud ka mõned väärteokaristused (vt lähemalt e-objekti "Ülevaade süüteoõigusest ning tuleohutuse ja päästetöödega seotud väärteokoosseisud").

 

 

Haldusakt – reguleerib konkreetse isiku käitumist üksikjuhul

Üldkorraldus – reguleerib paljude käitumist üksik-juhul

Toiming – mingi faktiline tegevus

Teavitamise toiming, registreerimine, kutse, teade

Väärteo karistus

1. Maavanem keelab konkreetsel ajal konkreetse järve jääle mineku

 

X

 

 

 

2. Pääste toob jäält ära sinna kalastama läinud ja liikuvale jäänud inimesed.

 

 

X

 

 

3. Omavalitsus paigaldab veekogu äärde sildid keelu kohta

 

 

 

X

 

4. Politsei annab jääl viibivale õngitsejale korralduse jäält lahkumiseks.

X

 

 

 

 

5. Politsei trahvib keelule vaatamata jääle läinud isikuid 600 kroonise trahviga.

 

 

 

 

X

5. Kohalik omavalitsus keelab konkreetsel aastal konkreetsesse tuleohtlikku metsa mineku.

 

X

 

 

 

6. Kohalik omavalitsus paigaldab avalike teede äärde teated metsa mineku keelu kohta.

 

 

 

X

 

7. Pääste järelevalveametnik teeb keelu ajal metsas viibivatele isikutele ettekirjutuse viivitamatult metsast lahkumiseks.

X

 

 

 

 

8. Pääste järelevalveametnik karistab keelu ajal metsa läinud isikuid rahatrahviga.

 

 

 

 

X

PäästeS § 16  lg 1 p 1) kutsuda sündmuskohale politsei toimkond avaliku korra ja liikluskorralduse tagamiseks ning vara kaitseks õigusvastaste rünnete eest;

Halduse sisene otsustus, sisuliselt ametiabi küsimine.

 

 

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 2) rakendada päästetöödel töövõimelisi füüsilisi isikuid alates 18. eluaastast;

X

 

 

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 3 anda isikule korraldus võimaldada territooriumile, hoonesse või ruumi sisenemist ja avada sellesk uks, aken, värav vms.(samuti kohustada omanikku taluma sisenemist ja tõkete kõrvaldamist või keelata takistamine)

X

 

 

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 3 siseneda territooriumile ja vajadusel pääste poolt avada uks, värav, aken vms.

 

 

X

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 4 anda [teistele isikutele] korraldusi teha lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja ojasid ning teha muid päästetöödega seotud töid;

X

 

 

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 4 pääste enda poolt teha lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja osasid ning teha muid päästetöödega seotud töid.

 

 

X

 

 

PäästeS § 16  lg 1 p 4 [kohustada omanikku taluma ja keelata kõrvaldada] lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja osasid ning teha muid päästetöödega seotud töid.

X

 

 

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 5 anda korraldusi [päästjatele ja kaasatud isikutele] võtta füüsiliste ja juriidiliste isikute vett, liiva, kruusa ning muid päästetöödeks vajalikke aineid ja materjale;

Halduse sisene otsustus – teenistus-lane korraldus

 

 

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 5 [päästel on õigus] võtta füüsiliste ja juriidiliste isikute vett, liiva, kruusa ning muid päästetöödeks vajalikke aineid ja materjale;

 

 

X

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 6 kasutada päästetööde käigus tasuta ja väljaspool järjekorda elektersidevahendeid ja elektrivõrke;

???

 

 

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 7 anda [päästjatele ja kaasatud isikutele] korraldusi kasutada päästetöödel füüsiliste ja juriidiliste isikute seadmeid ja vahendeid;

Halduse sisene otsustus – teenistus-alane korraldus

 

 

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 7 anda [seadme omanikule või valdajale] korraldusi [anda] kasutada päästetöödel füüsiliste ja juriidiliste isikute seadmeid ja vahendeid;

X

 

 

 

 

PäästeS § 16 lg 1 p 8 kaasata kaitseväge

Halduse- sisene otsustus, sisuliselt ametiabi küsimine.

 

 

 

 

PäästeS § 33 lg 1 otsustamine, kas ja millises ulatuses hüvitada isikule tekitatud kulud

X

 

 

 

 

PäästeS § 33 lg 2 otsustamine, kas ja millises ulatuses maksta päästetöödele kaasatud isikutele tasu

X

 

 

 

 

PTÜE § 12 lg 1 p 2 päästetööde ja ohuala piiramine (so määramine, kuhu isikud tulla ei tohi)

X

X

 

 

 

PTÜE § 12 lg 2 p 2 inimeste tervisele ja elule ohtliku ala tähistamise

 

 

 

X

 

Ohualasse sisenenud isikule või sealt lahkumisest keeldunud isikule rahatrahvi määramine.

 

 

 

 

X

Evakueerumise või teatud hoonest, ruumist või alalt lahkumise korralduse andmine (pigem politsei ülesanne)

X

X

 

 

 

Päästetööde juht informeerib avalikkust õnnetusest, sellega kaasnevatest ohudest ja leviku suunast ning võimalikust ohtlikust alast.

 

 

 

X

 

PTÜE § 18 p 3—6: [kiirabi brigaadi poolt] 3) triaa¸i teostamise ja kannatanutele ning päästetöödel osalejatele esmaabi andmise; 4) kannatanute toimetamise raviasutustesse; 5) psühholoogilise abi andmise; 6) töötervishoiu alase järelevalve ja nõustamine;

 

 

X

 

 

PTÜE § 18 p 10 evakueeritud vara kaitse;

 

 

X

 

 

PTÜE § 18 p 18 avalikkuse teavitamine õnnetusest ja selle asjaoludest (hukkunute ja kannatanute hulk, kontakti saamise võimalused kannatanutega või täinedava info saamise võimalused jna)

 

 

 

X

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License