Õpiobjekti eesmärk > Turismiinfosüsteem

 
 

Turismiinfosüsteem

Alateema eesmärgiks on: 

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse  olemuse ja vajalikkuse mõistmine turismi arendamisel;
 • turismiinfosüsteemi ja infojaotuskanalite  vajalikkuse mõistmine;
 • õigusaktide kasutusoskuse arendamine;
 • eelmises alateemas käsitletu kinnistamine ja täiustamine.

Alateema läbimisel õppija:

 • teab EAS/TAK olemust ja vajalikkust turismiarendamisel;
 • teab turisminfosüsteemi olemust;
 • teab turismi infojaotuskanaleid;
 • oskab kasutada vastavaid õigusakte ja selekteerida olulist infot.

Teema sissejuhatuseks

2000. aastal loodud EAS edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.
EAS tegutseb järgmistes valdkondades:

 • uute ettevõtete jätkusuutlikkuse suurendamine ja kasvu kiirendamine,
 • Eesti ettevõtete ekspordi- ja tootearendusvõimekuse tõstmine, 
 • välismaiste otseinvesteeringute kaasamine Eesti majandusse,
 • turismiekspordi suurendamine ja siseturismi arendamine,
 • regionaalse arengu ja kodanikuühiskonna edendamine.

Loe juurde: sihtasutusest

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (Enterprise Estonia) üheks põhiülesandeks turismi valdkonnas on informatsiooni kogumine, süstematiseerimine, analüüs ja edastamine.
Sihtasutuse lühendatud nimi on  EAS
Sihtasutus koosneb allüksustest. Üheks allüksuseks on Turismiarenduskeskus.
 
EAS Turismiarenduskeskus (EAS/TAK) on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse allüksus, mille tegevuse eesmärk on turismitulude suurendamine läbi:

 • turistide arvu kasvatamise prioriteetsetelt sihtturgudelt;
 •  turismitoodete rahvusvahelise konkurentsivõime parendamise ja uute turismitoodete arendamise.

Loe juurde: sihtasutuse põhikiri

Infosüsteemi eesmärk on luua toimiv reisisihi turunduse ja juhtimise võrk, mis võimaldab anda eri väljundeid professionaalide teenindamiseks ja kontaktvõrguks ning lõpptarbijale suunatud turunduseks, sidestatuna veebilehtede, partnerite, rahvusvaheliste turismiinfo- ja müügivõrkudega.

 

Foto 14

Alammenüü

 

 
 
 
Turismiinfokeskuse töökorraldus