Avaleht

Kehakeel teeninduses

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 04. Klienditeenindusõpe
Teema:  Klienditeeninduse alused
Õpiobjekti maht:
0,1 õn ehk 4 tundi


Pädevused: Õppija teab ja mõistab klientide ootusi, vajadusi ja soove; kliendirahulolu ja - rahulolematuse ja kujunemise aspekte; suhtlusvajadusi ja –ülesandeid; klienditeenindaja rolle.
Õppija oskab jätta head esmamuljet

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija:

 • teab ja mõistab
  • teenindaja suhtlusvajadusi ja –ülesandeid
  • suhtlusviise ja –tehnikaid
 • oskab
  • kasutada õigesti suhtlusvahendina kehakeelt

Õpiobjekt sisaldab õppematerjali ja 4 lõimitud õppeülesannet 

 1. Õppeülesanne. Õppematerjalide läbitöötamine, individuaalne töö, maht 1 t
 2. Õppeülesanne. Juhtumite analüüs: negatiivne näide, positiivne näide, individuaalne ja rühmatöö, maht 1t
 3. Õppeülesanne. Positiivse kogemuse esiletoomine. Juhtumid, maht 1 t
 4. Õppeülesanne. Õppija eneseanalüüs kehakeele kasutajana, individuaalne töö, maht 1 t

Õpiobjekt sisaldab õppevideot negatiivse ja positiivse näitega, mille põhjal on disainitud 1 mahukas õppeülesanne (õppeülesanne 2).

Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õpiobjekti võib rakendada nii individuaalseks tööks, tööks auditooriumis kui kombineeritud tööks.

Õppijate hindamine: Õppeülesande lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile.  


Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses