Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT > HARJUTUSED > 2. Harjutus

2. Harjutus

Järgnevalt on toodud mitmed selgitused, kus kirjeldatakse õppevahendis käsitletud halduse otsustuste ehk lahendite liike või tunnuseid. Otsusta, millist halduse otsustust või selle tunnust kirjeldatakse ning märgi see veergu "vastus". Märgi veergu "selgitus" põhjendused, miks sa nii arvasid. Hiljem võid kontrollida oma vastuseid (vt alapealkiri "Lahendus").

jkn

küsimus

vastus

selgitus

1.

Reeglina tuleb kirjalikult vormistada üksnes keeldumine. Kui isik viivitamatult pärast sellest teadasaamist nõuab selle kirjalikku põhjendamist, siis tuleb see kirjalikult põhjendada. Enne otsustamist tuleb kuulata ära üksnes menetlusosalised, kelle õigusi või vabadusi võib see riivata.

 

 

2.

Kuna see jõustub üksnes siis, kui nii haldusorgan kui ka adressaat on sellega nõus ja saavutanud kokkuleppe, siis on selle vaidlustamise võimalused väga piiratud. Samas ei pea selles piirduma üksnes konkreetselt seadusest tulenevaga, vaid saab haldusõigussuhte paindlikumalt reguleerida – anda täiendavaid soodustusi ja panna täiendavaid kohustusi.

 

 

3.

Sellega reguleeritakse üksikjuhtumit, kus adressaadid on määratud kindlaks üldiste tunnuste alusel või kus reguleeritakse asja õiguslikku seisundit. Selle andmisel ei pea menetlusosalisi ära kuulama, aga reeglina tuleb see teha avalikult teatavaks ajalehes avaldamise teel.

 

 

4.

Sellega reguleeritaks konkreetse isiku käitumist konkreetses olukorras, st määratakse kindlaks konkreetse inimese õigused, kohustused ja vastutus. See peab olema nii konkreetne, et isik saab oma kohustuse täita või õigust teostada ilma õigusaktidest järgi vaatamata.

 

 

5.

Selles märgitakse, mis aja jooksul ja millises korras võib isik, kelle õigusi haldusakt rikub haldusakti vaidlustada. Tavaliselt märgitakse tühistamisnõude esitamise tähtaeg ja kord, kuid haldusorgan võib selgitada ka õigusvastasuse tuvastamise ja kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaegasid ja korda.

 

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License
 

Alammenüü