Sisukaart
Prindi
 
Viimane uuendus:
April 09. 2011 08:52:03
 
 
 

Praktiline arvestustöö

Praktilise ülesande eesmärk:

 • Teoreetiliste teadmiste praktikasse rakendamine
 • Koostööoskuse arendamine
 • Analüüsi ja sünteesioskuse arendamine
 • Tekstiloomeoskuse arendamine
 • PowerPointi kasutusoskuse arendamine
 • Esitlusoskuse arendamine

Jätkusuutlikkust iseloomustavad neli mõõdet:

 • sotsiaalne,
 • majanduslik,
 • ökoloogiline;
 • institutsionaalne.

Analüüsi paaristööna oma õppeasutuse (õppetooli, osakonna) jätkusuutlikkuse ühte mõõdet.

Praktilise ülesande lahendamisel:

 1. too punktide kaupa välja reaalsed tegevused (reaalsed meetmed),  mis aitavad kaasa  jätkusuutlikule arengule (teadmuspõhisele arengule);
 2. anna omapoolsed soovitused jätkusuutlikuks arenguks.

Koostöös kaasõpilastega planeeri töö nii, et kõik mõõtmed saaks kaetud.

Praktilise ülesande lahendamisel võta aluseks alateema: Jätkusuutlikkuse mõiste ja rakendamine õpitekste.

Loe ka:

SE21 arengueesmärkidest:

 • Eesti kultuuriruumi elujõulisus;  heaolu kasv ja sidus ühiskond
 • Regionaalne Agenda 21, Kohalik Agenda 21

Valmistu oma töö esitlemiseks kaasõpilastele PowerPointis. Õppija juhindub esitluse koostamisel arvutiõpetuse tunnis õpitust.

Nõuded esitluse vormistamiseks:

 • vali teemale sobiv slaidi taust;
 • koosta  hästi loetav ja arusaadav tekst;
 • kasuta erinevaid kirjatüüpe ja laade ning „efekte“ teksti kenamaks muutmiseks;
 • kasuta tekstile lisaväärtust andvaid fotosid.

Esitluse aeg – 7 minutit, sellest 5 minutit esitluseks ja  2 minutit küsimustele vastamiseks.

 

 

Praktilise ülesande hindamise kriteeriumid:

 • hinne „5“ – õppija on omandanud teoreetilised teadmised töölehe täitmise käigus ja oskab neid rakendada  praktilise ülesande  lahendamisel.  Esitlus on nõuetekohane, õppija  oskab küsimustele vastata ja oma seisukohti kaitsta. Võib  esineda  väiksemaid eksimusi kas  töö sisus või  esitluses.
 • hinne „4“ – õppija on omandanud teoreetilised teadmised töölehe täitmise käigus ja lahendanud praktilise ülesande,  kuid esineb vajakajäämisi töö sisus ja esitluses;  oskab küsimustele vastata.
 • hinne „3“ – õppija on täitnud töölehed, kuid on olulisi puudujääke töölehtede materjale kasutamisoskuses ja praktilise ülesande lahendamisel; õppija suudab suunavate küsimuste abil kaitsta töö rahuldavalt.

 

 

 

 

 
 

 

Jätkusuutlik arendustegevus