Lambakasvatus Eestis > Toetused
 
 
 
 

Toetused

Oluliselt on juurde tulnud riigi poolt erinevaid toetusi, mis toetavad lambakasvatust (seotus rohumaade kasutamisega):

1. Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (550 kr/ha/aasta, põlluraamat, viljavaheldus, külvikorraplaan, väetusplaan, mullaproovide ja sõnnikuproovide võtmine jne.)

2. Mahepõllumajanduse toetus – Rohumaa, mille ha kohta peetakse vähemalt 0,2 ühikule karjatatavaid loomi. Toetusemäär 1200 kr/ha + 75 kr. lammas. Piisav loomkoormus peab olema 0,5 lü (3,5 utte/ha) rohumaa ha kohta.

Loomühikute arvestus:

 • Lüpsilehm = 1,2 lü
 • Vähemalt 6 kuu vanune kits või lammas, kits või utt tallega = 0,15 lü
 • Hobune = 0,2

3. Loomade karjatamise toetus. Toetuse määr 144 kr lamba või kitse kohta. Vajalikud piirdeaiad.

Loomühikute arvestus:

 • Veis = 1 lü
 • Hobune = 1 lü
 • Lammas või kits = 0,18 lü

4. Pool-loodusliku koosluse hooldamise toetus (puisniidu, puiskarjamaa, rannaniidu, lamminiidu, sooniidu, loopealse kadastiku, nõmme või aruniidu)

Toetusemäärad:

 • Puisniidu ha kohta 3725 kr/ha/aasta
 • Teised pool-looduslikud rohumaad 2910 kr/ha/aasta.
 • Nõue, et vähemalt 1 kord karjatatud või niidetud 1. oktoobriks.

Loomühikud:

 • Üle 24 kuu vanune veis, ammlehm = 1 lü,
 • Üle 6 kuu vanune hobune või mära koos varsaga = 0,7 lü
 • Üle 1 aasta vanune lammas või kits, utt või kits kuni 6 kuu van tallega = 0,15 lü
 • 6 kuu kuni 1 aasta vanune lammas = 0,05 lü.

5. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (502 kr. ha)

 
 
 
 
 

 

Lambakasvatus Eestis
Creative Commons License