Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT > HARJUTUSED > 3. Harjutus > LAHENDUS 

LAHENDUS 

jkn

juhtumi kirjeldus

lühi vastus

1.

Elamu tulekahju ei suudeta kontrolli alla saada ning leegid…

Päästetööde juhi korraldus omanikule garaa¸i ukse avamiseks ja autoga teise kohta sõitmiseks oli haldusakt. Sellega pandi isikule kohustus. Haldusakti andmisel oli päästetööde juht jätnud välja selgitamata, kas isikul oli üldse võimalik haldusakti täita. Arvestades asjaolusid selgus, et isikul ei olnud võimalik haldusakti täita ja selline haldusakti oli HMS § 63 lg 2 mõttes tühine. Garaa¸i ukse lõhkumine ja auto äravedamine olid toimingud.

2.

Päästekeskuse poole pöördub kolmekorruselise puidust …

Ettekirjutuse tegemine omanikule on haldusakt. Ettekirjutuse tegemine on õigesti kaalutud, sest korteri kasutamise jätkamiseks on vajalik saada selgusele kütteseadme tuleohutuses. Omanik karistamine väärteo eest (kütteseadme hooldamise nõuete rikkumine) ei võimaldaks seda eesmärki saavutada.

3.

Jõulude ajal on sagenenud elektriküünaldest tekkinud …

Tegemist on erinevate toimingutega. Artikli avaldamine, voldiku jagamine või veebilehe pidamine on kõik toimingud. Nendega teavitatakse isikuid, kuid need ei kohusta ega õigusta isikuid millekski. Juhtumitega seotud isikuandmete avaldamine on ka toiming, kuid see võib riivata isikute põhiõigust eraelule (PS § 26), mistõttu tuleks tõsiselt hinnata, kas nende andmete avaldamine on eesmärgi saavutamiseks vajalik.

4.

Seoses jää tugevuse vähenemisega Peipsi järvel, keelab Jõg…

Maavanema korraldus, millega keelati jääle minek, oli üldkorraldus. Politsei korraldus konkreetsele jääle minejale oli haldusakt. Päästetööd oli toiming.

5.

Häirekeskus saab teate, mille kohaselt tuleb ühe 5-korru…

Meeskonnavanema korraldus ukse avamiseks ja sisse laskmiseks on haldusakt (ettekirjutus). Ruumi sisenemine tuleohutusnõuete järgimise kontrollimiseks on menetlustoiming, mitte iseseisev lahend. Samas on tegemist sekkumisega isiku kodu puutumatusesse, mistõttu võib olla isikul õigus nõuda selle kirjalikku põhjendamist ja seda haldusaktist (antud juhtumil rikkumist ei tuvastatud ja ettekirjust ei tehtud, kuid teisel juhtumil oleks see küsimus võinud tõusetuda) eraldi vaidlustada.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License