Politsei sund joobe tuvastamisel
SISSEJUHATUS > KIRJANDUS

KIRJANDUS

Politsei poolt joobe tuvastamisega seotud probleemide analüüsimiseks tuleb läbi töötada järgmised allikad:

Riikoja, Aime. Joobeseisundi tuvastamise uued reeglid. Politseileht 2009, nr.5. lk.36,37.

Politseiseaduse ja Liiklusseaduse muutmise eelnõu nr 179 seletuskiri. Kättesaadav www.riigikogu.ee  -Eelnõud

PPS RakS muudatusettepanekud ja seletuskiri. Kättesaadav www.riigikogu.ee  -Eelnõud

Justiitsministeeriumi uuring „Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud meetmed joobes sõidukijuhtimise vähendamiseks”, 2006. Kättesaadav internetis: http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=30154/Joobes%2Bs%F5idukijuhtimisega%2Bseonduvad%2Briskid%2Bja%2Bv%F5imalikud%2Bmeetmed%2Bjoobes%2Bs%F5idukijuhtimise%2Bv%E4hendamiseks.pdf