Kinnipeetava ümebrpaigutamine
AVALEHT

AVALEHT

VANGISTUSÕIGUS


Kinnipeetava ühest vanglast teise
vanglasse ümber paigutamine

 

Kinnipeetava ühest vanglast teise vanglasse ümber paigutamine on reguleeritud VangS §-des 19—21 ja VSKE §-des 11—20. Kinnipeetava ühest vanglast teise ümber paigutamise eesmärk on tagada vangistuse täideviimise eesmärkide saavutamine ning vangla julgeolek. VangS § 23 lg 2 tuleneva vangla kohustuse, soodustada kinnipeetava vanglavälist suhtlemist, täitmiseks võib olla vajalik paigutada kinnipeetav ümber vanglasse, mis asub tema perekonna ja lähedaste elukohale võimalikult lähedal. VangS § 34 lg 6 sätestatud vangla kohustuse soodustada kinnipeetava hariduse omandamist täitmiseks võib olla vajalik paigutada kinnipeetav ümber vanglasse, kus tal on võimalik omandada haridust või millest tal on võimalik minna õppima väljapoole vanglat, nt käia ülikoolis. VangS § 38 lg 1 sätestatud vangla kohustuse kindlustada kinnipeetav tööga täitmiseks võib olla vajalik paigutada kinnipeetav ümber vanglasse, kus tal on võimalik teha tööd või kust tal on võimalik käia tööl väl-jaspool vanglat. PS § 14, 16 ja 28 lg 1 kohaselt on vangla kohustatud kaitsma kinnipeetava elu ja tervis ja ohu korral kinnipeetava elule või tervisele, paigutama ta ümber teise vanglasse. Kahtlemata on kinnipeetava paigutamisel oluline mõju sellele, kuidas õnnestub vanglal saavutada VangS §-s 6 sätestatud vangistuse eesmärke (oleneb ju paigutamisest kasvõi seegi, kui tihedalt saab kinnipeetav oma lähedastega suhelda, millised on võimalused töötada või haridust omandada vmt). Kui kinnipeetava täitmiskava järgne paigutamine ei taga eesmärkide saavutamist, siis tuleb kinnipeetav ümber paigutada. Ümberpaigutamise vajaduse võib vangla selgitada välja muu hulgas individuaalse täitmiskava koostamise käigus.

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:
   1) teada, milliste vangla kohustuste täitmiseks
võib olla vajalik paigutada kinnipeetav ümber ning
milliseid põhiõigusi võib kinnipeetava ümberpai-
gutamine riivata;
   2) mõista kinnipeetava ümberpaigutamise või-
malikku mõju tema käitumisele vanglas, tema su-
hetele lähedastega väljaspool vanglat, tema usu-
liste tavade järgimisele ning sellele, millist mõju
vangistus konkreetsele kinnipee-tavale võib aval-
dada;
   3) osata koostada ja vormistada kinnipeetava
ümberpaigutamisega seotud dokumente ning sel-
gitada kinnipeetavale tema ümber paigutamise
õiguslikke aluseid ning vajalikkust.

 

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008