Kinnipeetava ümebrpaigutamine
AVALEHT > ALLIKALOEND

ALLIKALOEND

 

          Õigusaktid

         Eesti Vabariigi põhiseadus (PS)

         Vangla sisekorraeeskiri (VSKE)

         Vangistusseadus (VangS)

         Haldusmenetluse seadus (HMS)

         Perekonnaseadus (PerekS)

         Karistusseadustik (KarS)

          Kohtulahendid

         TlnHK 3-2606/2004: " Juhul, kui ümberpaigutamine toimub julgeolekukaalutlustel, ei ole alati võimalik ega ka otstarbekas kõigi põhjuste ja nendega seotud asjaolude detailne avamine ümberpaigutamise otsuses, kuna nimetatud otsus tehakse teatavaks ka kinnipeetavale. See võiks tekitada täiendavat ohtu teistele kinnipeetavate, kelle kaudu vanglas vastavat informatsiooni kogutakse, või vanglaametnike turvalisusele. Kuna kohtule on esitatud nii Tallinna Vangla direktori 01.11.2004 taotlus kinnipeetav A.F.i ümberpaigutamiseks, kui ka sellele lisatud Tallinna Vangla julgeolekuosakonna spetsialisti S.Kostõna 03.11.2004 ettekanne, siis on kohtul võimalik nimetatud tõendite alusel kohtumenetluses sisuliselt kontrollida A.F.i Tartu Vanglasse ümberpaigutamise otsuse põhjendatust. [--] ümberpaigutamine ei ole reageering rikkumisele (selleks on distsiplinaarkaristus), vaid sellel on võimalikke õigusrikkumisi ennetav funktsioon. Julgeolekuohu suurust ja selle ohu vähendamise võimalusi kinnipeetava ümberpaigutamisega hindab vangla direktor kogutud informatsiooni alusel, lähtudes temale vangistusseaduse §66 lg 3 alusel pandud kohustusest tagada vangla julgeolek. [--] Kohus nõustub vastustaja väitega, et õigusaktidest ei tulene kinnipeetavale subjektiivset õigust kanda karistust mingis konkreetses vanglas. See tähendab, et kinnipeetaval ei ole õigust nõuda enda paigutamist ühte või teise vanglasse. Seega ei saa kaevatav otsus rikkuda kaebuse esitaja subjektiivseid õigusi, mis on kaebuse rahuldamata jätmise iseseisvaks aluseks. Kinnipeetava teise vanglasse ümberpaigutamine võib küll teatud juhtudel põhjustada konkreetse töö kaotamise vanglas või mõnevõrra halvendada perekondliku suhtlemise võimalusi, nagu seda on käesoleval juhul väitnud kaebuse esitaja, kuid nimetatud riived ei saa olla õiguslikuks aluseks nõudele, et kinnipeetav paigutataks uuesti ümber Tallinna Vanglasse." (vt samuti TlnRK 3-04-425)

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008