Kinnipeetava ümebrpaigutamine
AVALEHT > PÕHIMÕISTED

PÕHIMÕISTED

  • paigutamine. Paigutamine on karistuse täideviimise koha ning kinnipeetava eluruumi kindlaksmääramine. Paigutamine vanglasse on oluline eelkõige selleks, et tagada kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamine ning kinnipeetava vanglasse paigutamisel ei hinnata konkreetse kinnipeetavaga seotud asjaolusid, vaid paigutamine on täitmisplaaniga üldiselt kindlaks määratud. (vt e-õpiobjekt "Kinnipeetava paigutamine vanglasse ja vanglasisene paigutamine) Kinnipeetava paigutamine ei ole siiski lõplik otsustus, vaid konkreetse kinnipeetavaga seotud asjaoludest lähtuvalt võib paigutada kinnipeetava ümber.

 

  • ümberpaigutamine. Ümberpaigutamine on kinnipeetava paigutamine avavanglast või kinnise vangla avavangla osakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavangla osakonda või kinnisesse vanglasse. Samuti kinnipeetava paigutamine ühest kinnisest vanglast teise kinnisesse vanglasse või avavanglasse või kinnise vangla avavangla osakonda. (VSKE § 11) (VangS § 9 ja § 10 lg 1 ning § 105 lg 1) (NB! Kui VangS § 7—10 ja § 105 eristatakse selgelt vanglat kui valitsusasutust ning kinnise vangla avavangla osakonda (VangS § 7 lg 3) eristades mõisteid "paigutamine" ja "ümberpaigutamine", siis VSKE § 11 jj ega praktikas ei ole sellest vaheteost lähtutud. Seega on ümberpaigutamisega tegemist ka siis, kui kinnipeetav paigutatakse vangla eluosakonnast avavangla osakonda.)

 

  •  kinnine vangla. Kinnine vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on vangistuse ja eelvangistuse täideviimine, mille hooneid ümbritseb valvatav müür või piire, mis võimaldab pideva järelevalve kinnipeetava üle, ning milles on kambrid, mis võimaldavad kinnipeetavate pideva visuaalse või elektroonilise jälgimise (VangS § 7 lg 1 ja 2 ning § 105 lg 1). Kinnise vangla juures võib olla osakond, mis vastab avavangla nõuetele ja üldtingimustele. (VangS § 7 lg 3)

 

  • avavangla. Avavangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille ülesandeks on vangistuse ja eelvangistuse täideviimine, mille hooneid ümbritseb selgelt nähtavate tähistega märgistatud territoorium, millel on toad ja kus kinnipeetav võib äratusest öörahuni vabalt liikuda vangla territooriumil või vangla loal ka väljaspool avavangla territooriumit seoses õppimise, töötamise või tervishoiuteenuse osutamisega. (VangS § 9 ja § 10 lg 1 ning § 105 lg 1)
    Creative Commons License
    This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

    R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008