Kinnipeetavale lubatud asjad
AVALEHT > ALLIKALOEND

ALLIKALOEND


         Õigusaktid

        Vangla sisekorraeeskiri (VSKE)

        Vangistusseadus (VangS)

        Haldusmenetluse seadus (HMS)

        Halduskohtumenetluse seadustik (HKMS)

        Eesti Vabariigi põhiseadus (PS)

         Kohtulahendid

        RKHK 3-3-1-29-07: Kolleegium on seisukohal, et kinnipeetavale lubatud asjade ja ainete koguste suhtes VSE §-s 58 sätestatud piirangute eesmärk oli esmajoones vältida vangla ülekoormamist kinnipeetavate isiklike asjadega ning eriti piiratud säilivusajaga ja kindlate säilitamistingimustega toiduainete puhul vajadusest tagada nende säilitamiseks sobivate seadmete olemasolu mõistlikku piiri ületavate koguste hoidmiseks. Seejuures tuleb kahtlemata arvestada, et kinnipeetavatele on vanglas tagatud toitlustamine (VangS § 47). Selline eesmärk ei saa aga mõistlikult õigustada pikaajalisele kokkusaamisele kokkusaaja poolt kaasavõetavate toiduainete koguste piiramist, sest elulised asjaolud, millest regulatsioon peaks lähtuma, erinevad oluliselt. Kokkusaajale ei ole ette nähtud toitlustamist vangla poolt, samuti võib pikaaajalisele kokkusaamisele võtta kaasa lapse. On ilmne, et vähemalt mõningad VSE § 58 lg-s 1 sätestatud toiduainete kogused oleksid sellisel juhul ebamõistlikult väikesed ja neist ei piisaks kokkusaajatele kolmeks päevaks. Seetõttu leiab halduskolleegium, et VSE § 46 lg 1 andis kokkusaajale õiguse võtta kokkusaamisruumi kaasa VSE §-s 58 loetletud esemeid ja aineid mõistlikus koguses. Koguse mõistlikkuse üle otsustab vangla administratsioon igal üksikjuhtumil eraldi. [--]Kolleegium on seisukohal, et kinnipidamisre¸iimist tulenevad kitsendused vanglas kinnipeetava isiklike asjade viimisele väljapoole kambrit ja kinnipeetavate vabaks liikumiseks ettenähtud kohti, ei ole kehtestatud õigusvastaselt. Kinnipeetava huvi kasutada oma omandit, sh isiklikke asju kõikjal vangla territooriumil, ei kuulu PS § 32 lg 2 kaitsealasse. Kinnipeetavale vanglas lubatud isiklike asjade kasutamine ei pea olema ühetaoliselt lubatud kõigis vangla ruumides. Nagu eelnevalt märgitud, on vangistuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ja vanglas julgeoleku tagamiseks võimalik näha ette erinevad kinnipidamistingimused vangla erinevates osades. Seetõttu ei pea ka pikaajalisteks kokkusaamisteks kasutatavas kokkusaamisruumis lubatud asjade loetelu kattuma kinnipeetavale kartseris lubatud asjade loeteluga.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008