Kinnipeetavale lubatud asjad
AVALEHT > PÕHIMÕISTED

PÕHIMÕISTED  • Asi on kehaline ese. Kinnisasi on maapinna piiritletud osa (maatükk). Asi, mis ei ole kinnisasi, on vallasasi.( TsÜS § 49 ja 50) Asi on peremehetu, kui see ei ole veel olnud kellegi omandis või kui omanik on valduse lõpetanud omandist loobumise tahtega. (AÕS § 96 lg 3)

 

  • Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. (AÕS § 68 lg 1 ja 2) Ühine omand on kaasomand või ühisomand. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Ühisomand on kahele või enamale isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades ühises asjas kuuluv omand. (AÕS § 70 lg 2—4)

 

  • Vallasomand tekib 1) vallasasja üleandmisega, kui võõrandaja annab asja valduse üle omandajale ja nad on kokku leppinud, et omand läheb üle omandajale, 2) hõivamisega, kui isik võtab peremehetu asja oma valdusesse tahtega saada selle omanikuks, 3) leiuga ühe aasta möödumisel asja leidmisest, kui leidja on täitnud teatamiskohustuse, ning 4) igamisega, kui isik heauskselt valdab vallasasja katkematult viie aasta jooksul nagu omanik. (AÕS § 92, § 96 lg 1, § 100 lg 1 ja 2, § 110 lg 1 jt)

 

  • Kinnipeetava asjade nimekiri on haldusdokument, milles sedastatakse kinnipeetaval olemasolevad asjad ning nende asukoht (vt VSKE § 61 lg 2, vrd "protokoll") Nimekirja kandel ei ole haldusakti tähendust, st see ei anna õigust ega keela vallata asja kambris, kuid võib olla üheks tõendiks loa olemasolu või puudumise kohta, samuti võib kinnipeetav nõuda faktiliselt vale kande muutmist või puuduva kande tegemist.

 

  • Läbiotsimine on menetlustoiming, mis hõlmab kinnipeetava läbiotsimist, tema isiklike asjade, elu- ja olmeruumide, samuti teiste ruumide ja territooriumi läbiotsimist keelatud esemete ja ainete avastamiseks (VangS § 68 lg 1). Kuigi VangS § 67 selleks õiguslikku alust ei anna, tehakse vanglate praktikas kinnipeetava läbiotsimise käigus ka isiku läbivaatus (vrd KrMS § 88).

 

  • Soetamine on asja omandamine ehk õigustoiming vallasomandi tekitamiseks. Soetamine ei ole piiratud vallasomandi tekke kindla vormi või võlaõigusliku tehingu vormiga, kuid seadustes on kehtestatud soetamise mõistet kitsendavaid regulatsioone (nt relvaseaduse § 11 lg 2 kohaselt eristatakse soetamist järgmistest mõistetest valmistamine, müük, omamine, valdamine, hoidmine, hooldamine, kandmine, edasitoimetamine, vedu, sissevedu, väljavedu, võõrandamine, pärimine, leidmine ja hävitamine). Vanglad on oma praktikas VSKE § 57 lg 1 sätestatud kinnipeetava õigust "soetada vangla vahendusel isiklikke asju" kitsendanud selliselt, et võimaldanud soetamist üksnes asjade ostmise teel (sisseostude tegemine – VSKE § 74 jj) või kinkena.

 

  • Isikuarve on vangla raamatupidamises peetav analüütilise arvestuse konto, millel kirjendatakse kinnipeetava nimel laekunud raha kasutamist (kinnipeetava lühiajalised ja pikaajalised nõuded vangla vastu, kinnipeetava vastu esitatud tsiviilnõuete täitmine). Arve on dokument, mis antakse tehingu toimumise ja asjaolude kinnitamiseks (vt käibemaksuseaduse § 37). Konto on raamatupidamise arvestuslik üksus majandustehingute kirjendamiseks (vt raamatupidamise seaduse § 8 jt).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008