Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Teadustöö eetika eesmärk > Teadusliku uuringu läbiviimine

Teadusliku uuringu läbiviimine


Kui üliõpilane soovib viia empiirilist uuringut (näiteks ankeetküsitlus jm)  läbi mõnes organisatsioonis, siis on kindlasti vajalik loa taotlemine organisatsiooni juhilt või esindajalt.  Soovitavalt tuleks seda teha kirjalikult (n. e-kirja vahendusel), kus tutvustatakse ennast, uuringu eesmärki, metoodikat, tuleks selgitada, kelle hulgas uuring läbi viiakse (valim) ning kus tulemusi kasutatakse. Lisaks on soovitav anda informatsiooni oma uuringu käigus kasutatavate meetodite tugevusele, nõrkusele ja usaldusväärsusele. Hea tava näeb ette ka seda, et uuringus osalejaid ja organisatsiooni teavitatakse ka uuringu tulemustest, näiteks kokkuleppel organisatsiooni juhiga korraldatakse infotund, kus üliõpilane esitab peale oma uurimustöö kaitsmist organisatsioonis uuringu tulemusi.


Uuringus osalejatele tuleb tagada anonüümsus (ankeedid, salvestatud materjalid ei tohi jääda kuskile laokile, uurimustöös ei kasuta nimesid jne), empiiriline uuring ei tohi põhjusta osalejatele kahju. Uuringus osalemine on vabatahtlik, kedagi ei tohi sundida uuringus osalemiseks ning osalejatel on lubatud ka uuringu keskel ümber mõelda ja loobuda.


Kui uurimustöös on vaja kasutada teise autori uuringu raames kogutud ja avaldamata andmeid (näiteks võrdluse eesmärgil jne), siis on vaja küsida luba ka andmete valdajalt.


Spetsiaalse varustuse kasutamiseks (video, diktofon) tuleks luba.
Üliõpilane vastutab uuringu tulemuste tõlgendamise eest. Oluline on ka töö keeleline korrektsus, probleemide käsitlemine, põhjendused, järeldused peavad olema loogilised, uuringu tulemused peavad olema adekvaatsed ega tohi kahjustada selles osalejaid.