Avaleht > 2. Õppekava
 
 
 

2. ÕppekavaKoolis toimub õpe riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi.

Riiklikud õppekavad on jagatud õppekavarühmadesse. Õppekava, millle õppima asusid, kuulub reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühma ning on koostatud lähtuvalt turismierialade riiklikust õppekavast (Haridus- ja teadusministri 05. veebruari 2008. a määrus nr 7)

Koolis võib õpe toimuda ka kõrgharidusstandardile vastava rakenduskõrgharidusõppe õppekava järgi.

Turismierialade riiklik õppekava

Riikliku õppekava eesmärk on ühtlustada kutseõppeasutuste turismierialade kutseõppe sisu, et tagada õppijatele võrdsed võimalused tööturule sisenemiseks  või õpingute jätkamiseks rakenduskõrghariduse tasemel.

Turismierialade riiklikus õppekavas on määratud turismikorralduse, reisikorralduse, rekreatsioonikorralduse, loodusturismi korralduse, maaturismi ettevõtluse ja maaturismi teeninduse erialade kogumahud, moodulite lühikirjeldused praktikate kirjeldused ja lõpetamise nõuded.

Turismierialade kutseõppe kohustuslik sisu tuleneb turismiala kutsestandarditest. Kutsestandardid

Riikliku õppekava moodulite alusel on igal koolil võimalik koostada ka õppekavu kutse - või erialaste osaoskuste omandamiseks ning korraldada täiskasvanute täiendus- ja ümberõpet.

Koolide õppekavad

Kooli õppekava on õpingute alusdokument, mis koostatakse riikliku õppekava alusel iga õpetatava eriala ja kutseõppeliigi jaoks.  Kutseõppes rakendatakse moodulõppekavasid. Kooli õppekava koosneb üld- ja põhiõpingute ning valikõpingute moodulitest. Kooli õppekava koostamisel võetakse aluseks turismierialade riiklikus õppekavas toodud kohustusliku õppe sisu - kohustuslikud üldõpingute ja põhiõpingute moodulid.  Kooli poolt lisatakse neile valikõpingute moodulid.

Selline õppekava ülesehitus annab koolidele avaramaid võimalusi erialade õppetöö korraldamisel ning õppijale võimaluse vahetada vajadusel õpitavat eriala või kooli.

Turismikorralduse, reisikorralduse, rekreatsioonikorralduse, loodusturismi korralduse ja maaturismi ettevõtluse erialade õppekavad saab kool koostada õppimiseks vaid keskhariduse baasil. Maaturismi teeninduse eriala õppekava saab kool koostada õppimiseks põhihariduse baasil.

Alammenüü

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Sissejuhatus õpingutesse