Haldusmenetluse põhimõtted ja nende ar-vestamine päästealases haldusmenetluses
AVALEHT > PÕHISISU > HARJUTUSED > LAHENDUS

LAHENDUS

jkn

vastus

selgitus

1.

VALE

Hea halduse põhimõtte kohaselt peavad õigusaktidega olema määratud kindlaks konkreetset menetlusreeglid ning neid tuleb järgida. Eelkõige on haldusorgan kohustatud andma selgitusi menetluse kohta ja panema välja juhendmaterjale menetlusosaliste abistamiseks. Hea halduse põhimõtte kohaselt peab haldusorgan suhtuma menetlusosalistesse kui menetluse subjektidesse – isikud tuleb ära kuulata, nende esitatud väidete, tõendite ja taotlustega tuleb arvestada. Haldusorgan peab oma otsust põhjendama ja otsuse isikule ise teatavaks tegema, samuti selgitama otsuse vaidlustamise võimalusi.

2.

ÕIGE

 

3.

ÕIGE

 

4.

VALE

Seaduslikkuse põhimõte kehtib nii haldusorgani, menetlusosaliste, menetlusabiliste kui ka menetlusväliste isikute suhtes. Seaduslikkuse põhimõtte kohaselt peavad kõik järgima seadust ning ei tohi panna toime keelatud või karistatavaid tegusid. Haldusorgan seaduse rakendajana saab rakendada seadust eelkõige teiste isikute suhtes, kuid ise on ta kohustatud seadust järgima üldistel alustel.

5.

VALE

Eesmärk on nägemus asjade seisukorrast tulevikus. Tulemus on halduse tegevuse vahetu väljund (haldusakt, toiming ja selle täitmine). Seevastu mõju on ulatuslikum – halduse tegevusest tingitud muutus inimeste käitumises üldiselt. Haldusmenetluse seisukohalt on eesmärk on täidetud, kui isik on viib oma käitumise vastavusse kehtiva õigusnormiga (st kõrvaldab õigusrikkumise või see kõrvaldatakse tema eest ja kulul).