Haldusmenetluse põhimõtted ja nende ar-vestamine päästealases haldusmenetluses
AVALEHT > PÕHIMÕISTED

PÕHIMÕISTED


• reegel. Reegel on konkreetne õigusnormis sisalduv käitumisjuhis, mille järgimist või rikkumist konkreetsel juhtumil on võimalik hinnata. Reeglit ei ole võimalik täita osaliselt või natukene – iga reeglist kõrvalekaldumine on juba selle reegli rikkumine. Kui mitu reeglit on üksteist välistavad, tuleb eelnevalt lahendada nende vaheline vastuolu. Reegleid ei saa kaaluda, vaid kehtima peab jääma üks reeglitest.

• põhimõte. Põhimõte on õigusnorm, millega kirjeldatakse eesmärke või üldisi väärtushinnan-guid, millele õigussüsteem põhineb. Põhimõtted on sisult avarad, mistõttu põhimõtted sageli vastanduvad ja välistavad üksteist vastastikku. Kui põhimõtted on üksteisega vastuolus, siis konkreetse juhtumi lahendamisel tuleb põhimõtteid kaaluda ja proovida saavutada nende va-hel parim võimalik tasakaal.

• kaalutlusõigus. Kaalutlusõigus on õigusnormist tulenev volitus, mille kohaselt haldusorgan võib iseseisvalt otsustada, kas kohaldada õigusnormist tulenevat tagajärge või valida mitme erineva tagajärje vahel. Kaalutlusõigusega on jäetud haldusorganile vabadus tagajärje kohaldamise otsustamisel. Seega puudub kindel reegel, vaid konkreetse juhtumi jaoks loob reelgi haldusorgan. Kaalutlusotsust tuleb põhjendada, näidates millistel kaalutlustel on haldusorgan otsustanud tagajärge kohaldada või valinud erinevatest tagajärgedest just konkreetse tagajärje. Kaalutlusteks on eelkõige isikute põhiõigused ja haldusmenetluse põhimõtted, avalikud huvid ja muude isikute õiguspärased huvid.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License