Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Allikad

Allikad


1. Aarma, A. 2005. Teadustöö alused. Tallinn, Tallinna Tehnikaülikool
2. Bachmann, T. 2004. Teaduspraktika tahud ja toed. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus
3. Bouma, G. D., Atkinson, G. D. 1999. A Handbook of Social Science Research.  Oxford University Press
4. Eesti teadlaste eetikakoodeks. Eesti teaduste akadeemia kodulehelt http://www.akadeemia.ee/et/ välja otsitud 15.09.2009
5. Eetikaveeb. Eetikaalase dokumentatsiooni, informatsiooni ja kommunikatsiooni värav. Tartu Ülikool Eetikakeskus kodulehelt http://www.eetika.ee/ välja otsitud 15.09.2009
6. Hirsjärvi, S., Remes, P., ja Sajavaara, P. 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn, Kirjastus Medicina
7. Karton, I., Kratovitš, M., Plaks, P., Talmar, A. 2009. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend. Tallinn Sisekaitseakadeemia
8. Laherand, M.-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn OÜ Infotrükk