Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus > TÕENDAMINE

TÕENDAMINE

Kriminaalmenetluse seadustikus (KrMS)

§ 60. Tõendatus ja üldtuntus
(1) Kohus tugineb kriminaalasja lahendades asjaoludele, mis ta on tunnistanud tõendatuks või üldtuntuks.
(2) Tõendatus on kohtul tõendamise tulemusena kujunenud veendumus, et tõendamiseseme asjaolud on olemas või puuduvad.
(3) Üldtuntuks võib kohus tunnistada asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet kriminaalmenetlusvälistest allikatest.


§ 61. Tõendite hindamine
(1) Ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu.
(2) Kohus hindab tõendeid nende kogumis oma siseveendumuse kohaselt.

§ 62. Tõendamisese
Tõendamiseseme asjaolud on:
1) kuriteo toimepanemise aeg, koht ja viis ning muud kuriteo tehiolud;
2) kuriteokoosseis;
3) kuriteo toimepannud isiku süü;
4) kuriteo toimepannud isikut iseloomustavad andmed ja muud tema vastutust mõjutavad asjaolud.


§ 63. Tõend
(1) Tõend on:
   kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu ja tunnistaja ütlus,
   eksperdiarvamus, eksperdi antud ütlus ekspertiisiakti selgitamisel,
   asitõend,
   uurimistoimingu, kohtuistungi ja jälitustoimingu protokoll või,
   muu dokument ning,
   foto või film või muu teabesalvestis.

(2) Kriminaalmenetluse asjaolude tõendamiseks võib kasutada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata tõendeid.


§ 64. Tõendite kogumise üldtingimused
(1) Tõendeid kogutakse viisil, mis ei riiva kogumises osaleja au ja väärikust, ei ohusta tema elu või tervist ega tekita põhjendamatult varalist kahju. Keelatud on tõendeid koguda isikut piinates või tema kallal muul viisil vägivalda kasutades või isiku mäluvõimet mõjutavaid vahendeid ja inimväärikust alandavaid viise kasutades.
(2) Kui isiku läbiotsimisel, läbivaatusel või võrdlusmaterjali võtmisel on vaja paljastada tema keha, peavad uurimisasutuse ametnik, prokurör ja menetlustoimingus osaleja, välja arvatud tervishoiutöötaja või kohtuarst, olema temaga samast soost.
(3) Kui tõendeid kogudes kasutatakse tehnikavahendeid, teatatakse sellest eelnevalt menetlustoimingus osalejatele ja neile selgitatakse tehnikavahendite kasutamise eesmärki.
(4) Uurimisasutus ja prokuratuur võivad kaasata tõendite kogumisele erapooletu spetsialisti, keda võidakse üle kuulata tunnistajana.
(5) Vajaduse korral hoiatatakse menetlustoimingus osalejaid, et käesoleva seadustiku § 214 kohaselt ei ole lubatud kohtueelse menetluse andmeid avaldada.