Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus > LÄBIOTSIMINE

LÄBIOTSIMINE

§ 91. Läbiotsimine
   (1) Läbiotsimise eesmärk on leida hoonest, ruumist, sõidukist või piirdega alalt asitõendina kasutatav või konfiskeeritav objekt, kriminaalasja lahendamiseks vajalik dokument, asi või isik või kuriteoga tekitatud kahju hüvitamiseks arestitav vara või laip või tabada tagaotsitav.
   (2) Läbiotsimist toimetatakse prokuratuuri määruse või kohtumääruse alusel. Notari- või advokaadibüroo läbiotsimist toimetatakse prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel.
   (3) Edasilükkamatutel juhtudel võib uurimisasutus läbiotsimist toimetada uurimisasutuse määruse alusel ilma prokuratuuri loata, kuid seejärel tuleb sellest 24 tunni jooksul teatada prokuratuurile, kes otsustab läbiotsimise lubatavaks tunnistamise.
  
(4) Läbiotsimismääruses märgitakse:
   1) läbiotsimise eesmärk;
   2) läbiotsimise põhjendus.
   (5) Läbiotsimismääruseta võib läbi otsida isiku:
   1) kahtlustatavana kinnipidamise või vahistamise korral;
   2) kelle kohta on alust arvata, et ta läbiotsimiskohal varjab otsitavat objekti.
  
(6) Läbiotsimist rakendades tutvustatakse isikule, kelle juures läbi otsitakse, või tema täisealisele perekonnaliikmele või juriidilise isiku või riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse, kelle juures läbi otsitakse, esindajale läbiotsimismäärust, mille kohta võetakse määrusele allkiri. Vastava isiku või esindaja puudumisel peab kaasama kohaliku omavalitsuse esindaja.
   (7) Notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimise juures peab viibima notar või advokaat, kelle juures läbi otsitakse. Kui asjaomane notar või advokaat ei saa läbiotsimise juures viibida, peab läbiotsimise juures viibima notari asendaja või teine sama advokaadibüroo kaudu õigusteenust osutav advokaat, selle võimatuse korral teine notar või advokaat.
   (8) Läbiotsimist rakendades tehakse ettepanek anda välja läbiotsimismääruses märgitud objekt või näidata laiba või tagaotsitava peidukoht. Kui ettepanek jäetakse täitmata või kui on alust arvata, et seda on järgitud osaliselt, toimetatakse otsinguid.
   § 92. Läbiotsimisprotokoll
   Läbiotsimisprotokolli kantakse:
   1) ettepanek välja anda otsitav objekt või näidata laiba või tagaotsitava asukoht;
   2) vabatahtlikult väljaantud objekti nimetus;
   3) otsingute tingimused, käik ja tulemused;
   4) leitud objekti nimetus ja objekti tunnused, millel on tähtsust kriminaalasja lahendamiseks;
   5) tabatud tagaotsitava isikuandmed.


Läbiotsimise  ettevalmistamine.
Eelinfo kogumine.
Andmebaasidest.
Foto
Kõneeristused. Et millal läheb liikuma ja millal tuleb koju-.
Kui on näit. lapsed,  4.aastane ja 8aastane.

Vahendid.
Sidevahendid
Raadiosaatjad sageduse kontroll, akud
Taskulamp
Autosse uurija kohver
Kummikindad
Fotoaparaat, ja videokaamera. 
Relv, teleskoopnui, kuulivest

LO planeerimine.
Kella-aeg ja koht, kus koguneda.
Sisenemine.
Patrulli kasutamine.
Narkokoer ja ekspert
Ladustamine ja transport
Päästeamet.
Kiirabi.
Kohaliku omavalitsuse esindaja kaasamine—kui alust arvata, et kedagi pole kodus/töökohas/ruumis/autos.

Läbiotsimine.
Tutvustada LO määrust
Kui keeldub allkirjastamast, siis märge.
Julgeolek
Mobiilid ja telefonide kasutamine keelata. 
Kõrvalised isikud ühte kohta koondada.
Väljapääsud ja sissepääsud valve alla.
Isikuid sisse lubada, välja mitte.
Isikute tuvastamine.
Tõlkimine.
LO kestab keskmiselt ca 1-1,5h


LO vormistamine.
LO protokolli vormistamine.
Äravõetud dok-de pitseerimine.
Tulemuste talletamine. Arvutid, IT vahendid.