Kinnipeetava paigutamine vanglasse
AVALEHT

AVALEHTVANGISTUSÕIGUS


Kinnipeetava paigutamine vanglasse
ja vanglasisene paigutamine


Kinnipeetava paigutamine on reguleeritud VangS §-des 11 ja VSKE §-des 5—7 ning justiitsministri 29.11.2000 määrusega nr 55 "Täitmisplaan". Kinnipeetava paigutamise eesmärk on tagada vangistuse täideviimise eesmärkide saavutamine ning vangla julgeolek. Seaduses sätestatud vangistuse eesmärgiga oleks kooskõlas, kui paigutataks kokku võimalikult sarnaste iseloomuomaduste ja sotsiaalse taustaga kinnipeetavad. Enamasti ei ole vanglate ülekoormatuse ja vanglaametnike vähesuse tingimustes võimalik eesmärgipäraselt toimida. Eelkõige tuleb ära hoida paigutamise või ümber paigutamisega oht kinnipeetava elule ja tervisele või muu suur oht vangla julgeolekule. Samuti tuleks võimaluste piires vältida vangla negatiivset mõju vähemohtlikke kuritegusid toime pannud või alaealistele või noortele kinnipeetavatele (arvestada lisaks eraldihoidmise printsiibis toodud miinimumnõuetele ka seda, millises vanglas on alaealisel kinnipeetaval võimalik kõige paremini oma haridusteed jätkata või muid taolisi õigusaktides otsesõnu sätestamata nõudeid). Kahtlemata on kinnipeetava paigutamisel oluline mõju sellele, kuidas õnnestub vanglal saavutada VangS §-s 6 sätestatud vangistuse eesmärke (oleneb ju paigutamisest kasvõi seegi, kui tihedalt saab kinnipeetav oma lähedastega suhelda, millised on võimalused töötada või haridust omandada vmt).

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:
   1) teada, millised kinnipeetavad tuleb paigutada
kokku ja millised eraldi ning millistele tingimustele
peab vastama eluruum, kuhu kinnipeetav paiguta-
takse;
   2) mõistma paigutamise võimalikku mõju kinnipee-
tava käitumisele vanglas, kinnipeetava võimalustele
teha tööd ja omandada haridust või taotleda muud
õiguspärast eesmärki, tema suhetele lähedastega
ja perekonnaga väljaspool vanglat, tema usuliste
vajaduste rahuldamisele;
   3) osata hinnata kinnipeetava vanglasisese paigu-
tamise võimalikke ohtusid ning õiguspäraselt otsusta-
da, millisesse kambrisse kinnipeetav paigutada või
kas konkreetset kinnipeetavat on üldse võimalik kon-
kreetses vanglas paigutada.

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008