Kinnipeetava lühiajaline kokkusaamine
AVALEHT > ALLIKALOEND

ALLIKALOEND

         Õigusaktid

- Vangla sisekorraeeskiri (VSKE)

- Vangistusseadus (VangS)

- Haldusmenetluse seadus (HMS)

- Eesti Vabariigi põhiseadus (PS)

- Annama, R. (2006) Kinnipeetavate lühi- ja pikaajalised kokkusaamised. Lõputöö. – Sisekaitseakadeemia, justiitskolledž

         Kohtulahendid

- RKHK 3-3-1-21-05: "VangS § 23 lg 1 kohaselt on kinnipeetava vanglavälise suhtlemise eesmärk soodustada kinnipeetava kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida kinnipeetava sotsiaalsete sidemete katkemist. Sama paragrahvi teine lõige näeb ette, et vangla juhtkond soodustab kinnipeetava vanglavälist suhtlemist. Kinnipeetava jaoks oluliste sotsiaalsete sidemete säilimine aitab kaasa vangistuse täideviimise eesmärkide (VangS § 6 lg 1) saavutamisele ja kinnipeetava individuaalse täitmiskava (VangS § 16) täitmisele, suurendades kinnipeetava vabanemisjärgse resotsialiseerimise väljavaateid. VangS § 24 lg-st 1 tuleneb kinnipeetava lühiajalise kokkusaamise eesmärk saada kokku oma perekonnaliikmete ja teiste isikutega, kelle maine osas ei ole vangla juhtkonnal põhjendatud kahtlusi. Sättes perekonnaliikmete eraldi väljatoomine rõhutab eriti kinnipeetava perekondlike sidemete säilimise olulisust vabadusekaotusliku karistuse täideviimise eesmärke silmas pidades. [--] Riigikohtu halduskolleegium märgib, et kinnipeetava lühiajaliste kokkusaamiste regulatsiooni kehtestamisel ei ole silmas peetud kokkusaamisi esindajaga. Seetõttu tuleb vangla administratsioonil kinnipeetava kokkusaamiste õiguslikke aluseid kohaldades arvestada neid erisusi, mida toob kaasa põhjendatud vajadus suhelda esindajaga. Sellest lähtuvalt tuleb põhjendatud vajaduse korral kinnipeetava kokkusaamisi esindajaga lubada lisaks VangS § 24 lg-tes 1 ja 2 sätestatud miinimummäärale. [--] esindajaga peab kinnipeetaval olema võimalik kohtuda põhjendatud vajaduse korral. Kokkusaamiseks peab esindaja või esindatav esitama vangla juhtkonnale põhistatud taotluse, mille alusel vangla juhtkond hindab, kas esindaja isiku ja tema maine suhtes ei ole vangla juhtkonnal põhjendatud kahtlusi ning kas esindaja ja kinnipeetava kokkusaamiseks on mõjuv põhjus. Sellel alusel otsustab vangla juhtkond kinnipeetava ja tema esindaja kohtumise toimumise võimaldamise. Nimetatud otsusega mittenõustumise korral võib kokkusaamist taotlenud isik esitada kaebuse halduskohtusse."


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008