Kinnipeetavale lubatud asjad
AVALEHT

AVALEHT


VANGISTUSÕIGUS

Kinnipeetavale lubatud asjade hoid-
mine, arvestus ja tagastamine

 

Vangistus iseenesest ei lõpeta ega peata kinnipeetava PS § 32 sätestatud põhiõigust asju omada, vallata, kasutada ja käsutada, kuid seoses vangistusega on seda põhiõigust oluliselt piiratud. Vangla ei tohi isiku omandisse sekkuda enam, kui seadus seda sõnaselgelt lubab. Kinnipeetava isiklike asjade saamise, hoiustamise ja hävitamise kord on reguleeritud VangS § -des 13, 15, 30, 31, 48 ja VSKE § -d 57—74. Vahistatu paki saamise kord on reguleeritud VangS § -s 98 ja VSKE § -des 741—77. Kinnipeetaval on õigus hoida enda juures või isiklike asjade laos temaga vanglasse saabumisel või vangla vahendusel soetatud VangS § 15 lõikes 2 sätestatud nõuetele mittevastavaid esemeid. Esemete ja ainete näidisloetelu, mille omamine on vanglas keelatud, on sätestatud VSKE § -s 641. Tuleb märkida, et kuigi nimetatud aktis on loetletud esemed, mille omamine on vanglas keelatud, ei välista see vangla õigust keelata kinnipeetavale esemete või ainete omamist, mis antud loetellu ei kuulu (VangS § 15 lg 4). VangS 15 lõike 1 kohaselt võetakse kinnipeetava vanglasse vastuvõtmisel tema isiklikud asjad vangla poolt hoiule.

 

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

   1) teada, millised asjad on vanglas kinnipeetavale
lubatud ja millises koguses, samuti millised erinevad
re¸iimid kehtivad asjade valdamise suhtes vangla
erinevates ruumides (eluosakond, vastuvõtuosakond,
kartser, pikaajaliste kokkusaamiste ruum jt);
   2)  mõista omandiõiguse ülemäärase piiramise nega-
tiivset mõju vangla julgeolekule ja vangistuse eesmär-
kide saavutamisele konkreetse kinnipeetava puhul ning
vangla kohustusi seoses kinnipeetava varustamisega;
   3) osata õiguspäraselt ja korrektselt koostada kinnipee-
tavale lubatud asjade või ainetega ning nende hoidmise-
ga seotud dokumente.

 

Õppevahendi lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab kinnipee-
tava asjade kasutamise, nende hoidmise ja tagastamise
korda. Õpiobjekt ei sisalda vangla territooriumilt leitud
ja kinnipeetavale vanglas keelatud asjadega toimimist,
samuti kinnipeetava vanglaväliste asjade käsutamisega
seonduvaid probleeme.


Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008