Õigusfilosoofia põhimõisted
AVALEHT

AVALEHT

ÕIGUSFILOSOOFIA

Õigusfilosoofia põhimõisted.
Õppevahend aines "Õigus-
filosoofia" politsei eriala õppe-
rühmadele

Õigusfilosoofia on aine, mille tulemused ei ole politseiniku igapäevatöös otseselt tajutavad ega käega katsutavad. Teadmisi erinevatest õigusfilosoofidest ja koolkondadest ei saa kasutada kui kumminuia või käeraudu, kuid need teadmised ei ole vähema olulised. Sõna "filosoofia" tähendab kreeka keeles armastust teadmiste vastu. Õigusfilosoofia tähendab seega armastust ja lugupidamist õiguslike tead-miste vastu. Eestis, kui õigusriigis, peab politsei tegevus tuginema seadusel ja õigusel, mistõttu ei saa politseinik suhtuda neisse ükskõikselt. Politseinikult oodatakse, et ta mõjuks usaldusväärselt ja lugu-pidavalt – head teadmised ja armastus õiguse ja õigluse vastu aitavad sellele kindlasti kaasa.

Politseiametniku ülesannete täitmiseks on vajalik teada olulisemaid õigusfilosoofia mõisteid ja teaduskeele termineid. Politseinik peab olema võimeline vestlema ka õigusteadliku kodaniku või juristiga ning vähemalt keeleliselt mõistma temale öeldut ja ka ise kasutama põhimõisteid õiges tähenduses ja kontekstis.

õpiobjekti lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab õigusfilosoofia põhimõisteid ja õigusfilosoofiliste tekstide mõistmiseks vajalikke mõisteid ning ülesandeid ja
harjutusi, mida üliõpilane peab lahendama iseseisvalt, kodutööna või rühmatööna. Iseseisvaks õppimiseks mõeldud harjutustele on antud ka vastused, ülesannete kohta annab tagasisidet õppejõud kirjalikult, loengus või seminaris.

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008