Avaleht > Projektitöö meetod

Projektitöö meetod

PROJEKTITÖÖ

Projekt on püstitatud eesmärkidele pürgiv ainukordne ülesannete tervik, mis on ajaliselt ja vahenditega piiratud ja mida teostab ainult selleks loodud tähtajaline organisatsioon.

Projekt on plaan, mis teostudes toodab uusi teadmisi ja kujundab tööelus hakkamasaamise oskust. Projekt on aktiivne, dünaamiline ja muutusi tootev protsess, mida iseloomustab ainukordsus, kindel algus ja lõpp, st. ajapiirid, kindlad ressursid, eesmärgistatud ülesannete tervik ja oma kooslus (projektirühm).

Meetod on kasulik, kuna:

 • aitab kaasa õppijate teadmiste ja oskuste rakendamise oskuse arendamisele,
 • võimaldab arendada probleemide lahendamise ja teisi võtmeoskusi,
 • aitab kaasa õppimise kui protsessi rõhutamisele,
 • võimaldab õppijal kasutada oma kogemusi ja teadmisi,  õppida kaaslastelt,
 • annab impulsi sisemise motivatsiooni arenemisele, annab võimaluse toota ja katsetada uusi mõtlemis- ja tegevusviise ning seni kasutatuid muuta,
 • võimaldab lõimida erinevaid teadmisi ja oskusi,
 • võimaldab arendada õppijate enesemonitooringu ja enesejuhtimise oskust, refleksioonioskust,
 • võimaldab arendada õppijate suhtlemis- ja ühistööoskusi ning isikuomadusi.

Projektitööle hinnangu andmisel ei hinnata mitte ainult lõpptulemust, vaid kogu protsessi ning hindamine toimub mitmekülgselt  arutelude, õpipäevikute, kirjalike raportite, võrdluste kaudu. Hinnanguid püütakse hankida erinevatest allikatest ning anda nii interaktsiooniprotsessidele kui refleksioonile.

Projektitöö protsess

 • probleemi püstitamine
 • eesmärkide ja ülesannete sõnastamine
 • projektirühma moodustamine
 • planeerimine
 • tegevus
 • analüüs ja hinnangud
 • arenguvõimaluste määratlemine

Meetodi rakendamine:

 1. Projektülesande (probleemi) püstitamine ja eesmärkide sõnastamine.
 2. Projekti planeerimine. Projektigrupist kujuneb organisatsioon - tõuseb esile projektijuht, moodustuvad all-lülid, võetakse rollid. Toimub tööde jaotuses, ajakavas ja mängureeglites kokkuleppimine, väikerühmade või üksikliikmete ülesannete planeerimine, vastutuse andmine, liikmete koolitamine ja juhendamine. Määratletakse ka ressursid: inimesed, raha, ruumid, seadmed jne.
 3. Projekti arendamine. Selles etapis täpsustatakse eesmärgid, sõnastatakse osaeesmärgid, koostatakse üksikasjalikud plaanid, pannakse paika täpsed töögraafikud. Selles etapis oleks vaja anda ka protsessile kriitiline vahehinnang (SWOT-analüüs).
 4. Projekti rakendamine Projektitöö käigus toimub pidev informatsiooni hankimine, töötlemine ja süvendamine, juhendaja konsultatsioonid, kogutakse tulemusi, raporteeritakse.
 5. Projektitöö lõpetatakse eesmärkide teostumise hindamisega, protsessi erinevate perioodide analüüsimisega ja tulemuste tunnustamisega. Tehakse ka arendamisettepanekud, lammutatakse projektigrupp ja vabastatakse selle liikmed ülesannetest. Koostatakse raport ja esitletakse projekti tulemusi.Sündmusturundus
Home