Päästeala haldusmenetluses sooritatavad menetlustoimingud ja eelhaldusakt
AVALEHT

AVALEHT

 

Päästeala haldusmenetluses sooritatavad
menetlustoimingud ja eelhaldusakt

 

 

Päästeametniku poolt sooritatakse haldusmenetluses erinevaid menetlustoiminguid. Menetlustoimingute õige läbiviimine ja vormistamine on eriti oluline riikliku järelevalve teostamisel, kus menetlusosaliste ja menetleja seisukohad võivad olla erinevad. Samas on menetlustoimingute vormistamine või vähemalt oluliste menetlustoimingute mingilgi määral fikseerimine oluline ka päästetööde tegemisel, kuna ka siin on konflikti tekkimise oht. Menetlustoimingud on haldusorgani tegevus haldusmenetluse käigus, mille eesmärk on jõuda õiguspärase lahendini. Menetlustoimingud on uurimistoimingud, ärakuulamine ja teatavakstegemine. Kõige rohkem mõjutavad haldusmenetluses tehtava otsuse sisulist õiguspärasust uurimistoimingud ja ärakuulamine – nende sooritamisel tehtud viga võib viia ka sisuliselt õigusvastase haldusakti andmisele või toimingu sooritamisele. Samas teatavaks tegemata haldusakt ei ole jõustud ehk ei kehti. Kuna Riigikohtus on leidnud, et ka menetlustoiminguid, mis iseseisvalt rikuvad isiku õigusi, saab vaidlustada, on tekkinud ka vajadus menetlustoimingute põhjendamise järele.

 

Haldusmenetluse läbiviimiseks päästetööde ja tuleohutuse

riikliku järelevalve valdkonnas peab päästeametnik:

   1) teadma millised on menetlustoimingud haldusmenetlu-

ses ja millised nõuded kehtivad nende vormistamisele;

   2) mõistma menetlustoimingute õige läbiviimise olulisust

õiguspärase ja kehtiva lahendi tegemise seisukohalt;

   3) oskama viia õigesti läbi menetlustoiminguid ja neid ka

õigesti vormistada (protokollida, registreerida vms).

Õppevahendi on koostanud:

Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001. a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003. a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License