Lambakasvatussaadused > Õppeaine üldandmed
 
 
 
 

Õppeaine üldandmed

Ainekood VL.0662
Eestikeelne nimetus Lamba- ja kitsekasvatus
Ingliskeelne nimetus Sheep and goat production
Struktuuriüksus VS Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Söötmise osakond
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 4 EAP
Kestus semestrites 1
Aine liik Tavaline aine
Lõpphindamine Eristav
Õppekavad, kuhu aine kuulub
Loomakasvatussaaduste tootmine (396) Bak
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (463) Mag
Eesmärk eesti keeles
Luua üliõpilastele võimalused info hankimiseks, töötlemiseks ja esitlemiseks, mis on vajalikud lamba-ja kitsekasvatuses valitsevate suundade omandamisel. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab lamba-ja kitsekasvatuses kasutatavaid pidamis-ja söötmise tehnoloogiad, söötmise strateegiaid, aretusvõtteid, karjatamist, loomade heaolu, lautade tüüpe ja kasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi. Aines omandatakse erialased pädevused, mis on vajalikud keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku lamba-ja kitsekasvatuse rajamiseks.
Eesmärk inglise keeles
To provide the basis for obtaining, processing and presenting the information pertaining to sheep and goat production in order to give insight into the current trends in sheep and goat production.
The subject provides basic knowledge of keeping and feeding technologies being used in sheep and goat production; feeding strategies, breeding techniques, grazing and welfare of animals; types of barns, and technological solutions being used in sheep and goat production. The obtained competence shall contribute to understanding and mastering in the environmentally friendly and sustainable development of sheep and goat production.
Õpiväljund eesti keeles
Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane:
 • oskab operatiivselt otsida, selekteerida ja kriitiliselt hinnata Internetis, andmebaasides, kirjandusallikates olevat informatsiooni lamba- ja kitsekasvatuse tootmismahtude, tõugude, pidamisviiside kohta
 • oskab planeerida karja taastootmist, loomade arvu dünaamikat, vajalikku karjamaade pinda, karjatamise korraldust
 • oskab koostada lammaste ja kitsede tasakaalustatud söödaratsioone
 • on võimeline esitama erialast akadeemilist multimeedia presentatsiooni
 • on võimeline koostama kirjalikku kirjandusülevaadet lamba-ja kitsekasvatuse aktuaalsetel teemadel
 • on võimeline hindama lamba-ja kitsekasvatussaaduste (vill, liha, piim, nahad) kvalitatiivseid näitajaid
 • on võimeline kriitiliselt hindama erinevaid lamba-ja kitsetõugusid
Õpiväljund inglise keeles
The student shall be able to:
 • interpret and present information about production volumes, breeds, and keeping strategies pertaining to sheep and goat production by studying and analysing texts and statistical information, obtained from digital and other sources
 • plan herd reproduction, dynamics of animal numbers, necessary grazing area, grazing arrangements
 • formulate balanced rations for feeding sheep and goats
 • prepare academic multimedia presentations
 • provide written literature surveys on current issues of sheep and goat production
 • assess the quality of sheep and goat products (wool, meat, milk, leather)
 • critically evaluate different breeds of sheep and goats
Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
 • Lamba- ja kitsekasvatussaaduste tootmine ja suunad maailmas, Euroopa Liidus, Eestis
 • Lamba- ja kitsetõugude klassifitseerimine, lamba- ja kitsetõud
 • Lambavilla tehnoloogilised omadused, villajõudlusnäitajad, villa rasuhigi, villa kolletumine, villa pesemine, lammaste pügamine
 • Lambavilla, lambaliha, lambapiima koostis ja kvaliteet
 • Lammaste sigimisbioloogia
 • Lammaste jõudluskontroll, märgistamine, hindamine
 • Populatsioonigeneetika lambakasvatuses
 • Lammaste ja kitsede söödad, normeeritud söötmine, ainevahetushaigused, söödaratsioonid
 • Lammaste ja kitsede karjatamine
 • Lammaste- ja kitsede pidamistehnoloogiad
 • Lamba- ja kitselaudad
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
 • Trends and production systems in sheep and goat sector in the world, EU and Estonia
 • Classification and characterization breeds of sheep and goats
 • Wool as raw material, wool production and quality traits, canary colourisation of wool, washing of wool, shearing
 • Sheep meat, milk, skins and quality traits
 • Ewe oestrus cycle and biology of fecundity
 • Sheep recording and identification, evaluation
 • Population genetics of sheep
 • Feeds and feeding sheep, nutrient requirements of sheep, rations for sheep, metabolic diseases
 • Grazing sheep and goats, grassland management
 • Sheep and goat farming management systems.
 • Sheep and goat housings and facilities
 
 
 
 
 

 

Lambakasvatussaadused
Creative Commons License