Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine > Õppeaine üldandmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õppeaine üldandmed

   
Ainekood VL.0589
Eestikeelne nimetus Karusloomakasvatus
Ingliskeelne nimetus Fur farming
Struktuuriüksus VS Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Söötmise osakond
Kogumaht (1 EAP=26 tundi) 4 EAP
Kestus semestrites 1
Lõpphindamine Eristav
Õppekavad, kuhu aine kuulub Loomakasvatus (449); Loomakasvatussaaduste tootmine (396); Veterinaarmeditsiin (398)
Eesmärk eesti keeles
  Luua üliõpilastele võimalused info hankimiseks, töötlemiseks ja esitlemiseks, mis on vajalikud karusloomakasvatuses valitsevate suundade omandamisel. Õppeainega taotletakse, et üliõpilane mõistab kiskjaliste ja näriliste karusloomakasvatuses kasutatavaid pidamise-ja söötmise tehnoloogiaid, söötmise strateegiaid, aretusvõtteid, karusloomade värvusgeneetikat, karusnahkade töötlemist ja erinevate karusloomade (rebase, sinirebase, mingi, puurituhkru, kähriku, tšintšilja, soobli, küüliku) puurispidamise tehnoloogiat. Aines omandatakse erialased pädevused, mis on vajalikud jätkusuutliku karusloomakasvatuse arendamiseks.
Eesmärk inglise keeles
  To provide the basis for obtaining, processing and presenting the information pertaining to fur animal production in order to give insight into the current trends in fur animal production.
The subject provides basic knowledge of keeping and feeding technologies being used in fur animal production; feeding strategies, breeding techniques, fur colour genetics, pelt processing and technological solutions being used in raising different species of fur animals (redfox, blue fox, mink, raccoon dog, ferret, sable, chinchilla, rabbit). The obtained competence shall contribute to understanding and mastering in the sustainable development of fur animals production.
Õpiväljund eesti keeles
  Õppeaine eduka läbimise järel üliõilane:
oskab operatiivselt otsida, selekteerida ja kriitiliselt hinnata Internetis, andmebaasides, kirjandusallikates olevat informatsiooni karusloomakasvatuse tootmismahtude, karusnahkade tootmise ja turustamise iseärasuste, karusloomade söötmise ja pidamise võtete kohta
oskab koostada rebaste, minkide ja küülikute tasakaalustatud söödaratsioone ning kirjeldama söötmise korraldust
on võimeline esitama erialast akadeemilist multimeedia presentatsiooni
on võimeline koostama kirjalikku kirjandusülevaadet puurikarusloomade kasvatamise aktuaalsetel teemadel
on võimeline kirjeldama puurikarusloomade kasvatamist (rebane, sinirebane, mink, kährik, tšintšilja, küülik) ja nende sigimisbioloogiat
on võimeline kirjeldama rebaste, sinirebaste, minkide karusnahkasid ja nende värvusmutante karusnahkade järgi (igast liigist vähemalt 5).
Õpiväljund inglise keeles
  The student shall be able to:
interpret and present information about production volumes, peculiarity of fur production and marketing, feeding and keeping strategies pertaining to fur animal production
formulate balanced rations for foxes, minks and rabbits and describe the organization of feeding
prepare academic multimedia presentations
provide witten literature surveys on current issues of fur animal production
describe production systems of carnivores (fox, blue fox, mink, raccoon dog) and roddents (chinchilla, rabbit) farming and their reproduction biology
describe fur quality traits of foxes, blue foxes, minks and their mutants (minimum 5 different of each species)
Sisu lühikirjeldus eesti keeles
  Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
Kiskjaliste ja näriliste karusloomade kasvatamise suunad ja areng maailmas ja Eestis
Kiskjaliste ja näriliste karusloomade söötmise teoreetilised alused
Kiskjaliste(rebane, sinirebane, mink, kährik, puurituhkur, soobel) ja näriliste( tsintsilja, küülik, nutria) karusloomade sigimisbioloogia alused, aretus, heaolu nõuded
Kiskjaliste karusloomade värvusmutandid
Rebase, sinirebase, mingi, kähriku, soobli, tšintšilja, küülikute kasvatamise tehnoloogia
Karusnahkade töötlemine ja turustamine
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
  Topics:
Trends and production systems in fur farming and roddents farming in the world, EU and Estonia
Feeding theory and feeding strategies of carnivores and roddents (chinchilla, rabbit)
Reproduction, breeding, welfare requirements of carnivores (fox, blue fox, mink, raccoon dog, ferret, sable) and rodents (chinchilla, rabbit)
Colour mutants of carnivores
Farming systems (fox, blue fox, mink, raccoon dog, chinchilla, rabbit) Fur processing technologies and marketing
 

 
 
Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine
Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Powered By CMSimple.dk | Designed By DotcomWebdesign.com