Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT

AVALEHT

 

Päästeala haldusmenetluse lahendid -
haldusakt, toiming ja -leping

 

 

Haldusmenetlus päädib haldusakti andmise, toimingu sooritamise või halduslepingu sõlmimisega. Tuleohutusjärelevalve valdkonnas on selleks ettekirjutuse tegemine, aga menetluse käigus ka asendustäitmise kohaldamine ja jõu kasutamine. Päästetööde valdkonnas aga erinevad toimingud ja haldusaktid, mis kokkuvõttes moodustavadki päästetööd. Päästeametniku poolt antav haldusakt või sooritatav toiming vajab korralikku vormistamist ning ametnik peab vaidluse korral suutma oma otsustust isikule, vaideorganile ja kohtule põhjendada. Kui päästeametnik ei suuda läbiviidud menetluse järgselt langetada õiget otsust ja koostada selle kohta nõuetekohast dokumenti, siis ei ole tähtsust ka õiguspäraselt läbi viidud haldusmenetlusel. Haldusakti ja toimingu sooritamise otsustuse koostamisel on oluline viidata õigele õiguslikule alusele, tuua välja sellele vastavad tõendatud asjaolud ja põhjendada otsust ka kaalutlusõiguse teostamise osas. Kui koostatud haldusakt või toimingu sooritamise otsus ei veena adressaat, vaideorganit või kohut, siis tunnistatakse see kehtetuks ja ametnik peab uuesti asuma sama juhtumi lahendamisele.

 

Haldusmenetluse läbiviimiseks päästetööde ja tuleohutuse

riikliku järelevalve valdkonnas peab päästeametnik:

   1) teadma millised tegevused on haldusaktid, millised toi-

mingud ja millised halduslepingud ning millised on nende

koostamisel esitatavad nõuded;

   2) mõistma haldusakti põhjendamise olulisust selle hilise-

ma vaidlustamise ja kehtetuks tunnistamise seisukohalt;

   3) oskama langetada õiget otsust ja koostada nõuetele vas-

tavat haldusakti või toimingu sooritamise otsust.


Õppevahendi on koostanud:

Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001. a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003. a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License