Avaleht

Esmamulje teeninduses

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 04.Klienditeenindusõpe
Teema: klienditeeninduse alused
Maht: 0,15 õn ehk 6 tundi


Pädevused: Õppija teab ja mõistab klientide ootusi, vajadusi ja soove; kliendirahulolu ja - rahulolematuse ja kujunemise aspekte; suhtlusvajadusi ja –ülesandeid; klienditeenindaja rolle. Õppija oskab jätta head esmamuljet.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija:
 • teadvustab esmamulje olulisust klientide vajaduste ootuste ja soovide seisukohalt
 • mõistab kliendirahulolu ja -rahulolematuse ja kujunemise aspekte
 • mõistab suhtlusvajadusi ja –ülesandeid esmamulje loomisel
 • mõistab klienditeenindaja  rolli kliendi esmamulje tekkimisel
 • teab, kuidas kujuneb esmamulje ja oskab selle kujunemise aspekte ettevõttele positiivses suunas mõjutada

Õpiobjekt sisaldab:

 • õppematerjali
 • 4 õppeülesannet
  • Õppeülesanne 1. Õppematerjali läbitöötamine. Individuaalne töö
  • Õppeülesanne 2. Õppija esmamulje kogemuste esiletoomine. Individuaalne kirjalik töö. Kriitiline juhtum
  • Õppeülesanne 3. Juhtumianalüüs. Individuaalne või rühmatöö
  • Õppeülesanne 4. Teenindusstandardi koostamine : Esmamulje. Rühmatöö
 • videoklippe juhtumitega, mille põhjal on disainitud 1 mahukas õppeülesanne (õppeülesanne 3).

Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õpiobjekti võib rakendada nii individuaalseks tööks, tööks auditooriumis kui kombineeritud tööks.

Õppijate hindamine: Õppeülesande lahendamine, tulemus vastavalt rakendaja koostatud hindamisprogrammile.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses