Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamine
AVALEHT > PÕHIMÕISTED

PÕHIMÕISTED 

  • elektrooniline valve - on süüdimõistetule kohtu poolt määratud tähtajaks pandud kohustus alluda liikumisvabaduse piirangute täitmise kontrollimisele elektroonilise seadme abil, mis on kinnitatud süüdimõistetu keha külge ning mille abil on võimalik kindlaks määrata süüdimõistetu asukoht (KarS § 751 lg 1).

 

  • iseloomustus – on antud õpiobjekti raames kontaktisiku poolt hindamisrühma hinnangute alusel koostatud kinnipeetava käitumise kohta koostatav dokument. Iseloomustuses annab kontaktisik ülevaate kinnipeetava käitumisest karituse kandmise ajal ning hindab võimalikke retsitiivsusriske. Laiemas mõttes on iseloomustusega tegemist mistahes vormis sõnas, pildis vmt, antud ülevaade esemete või inimeste omadustest. Samuti võib iseloomustus kätkeda endas ülevaadet inimese käitumisest. Iseloomustus peaks olema võimalikult objektiivne ning ei tohiks sisaldada hinnangut, sest hinnangu kujundamine peaks olema siiski iseloomustuse lugeja või kuulja enda kujundada.

 

  • katseaeg – on tähtaeg, mis määratakse tingimise ennetähtaega vabanenud inimesele kandmata jäänud karistuse osas, kuid mitte lühemana kui 1 aasta, mille jooksul inimene on allutatud KarS § 75 sätestatud käitumiskontrollile (KarS § 76 lg 4).

 

  • kriminaalhooldaja. Kriminaalhooldaja on kriminaalhooldusametnik ja kriminaalhooldusabiline(KrHS § 3 lg 1). Kriminaalhooldusametnik on maakohtu kriminaalhooldusosakonna ametikohale konkursi korras nimetatud isik, kelle ametikohast tulenevaks teenistusülesandeks on kriminaalhoolduse teostamine ja kellel on sellele vastav ametiseisund (vt KrHS § 5 lg 1, § 13 ja § 14). Kriminaalhooldusabiline on kriminaalhooldusabiliste nimekirja kantud isik, kes täidab kriminaalhooldusülesandeid kriminaalhooldusametniku juhendamisel oma vabast ajast ja tasu saamata (vt KrHS § 17—20).

 

  • kriminaalhooldus. Kriminaalhooldus on kohtu haldusülesanne, mille täitmise käigus valvatakse kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustatakse kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest. (KrHS § 1)

 

  • kriminaalhooldusalune. Kriminaalhooldusalune on: 1) süüdimõistetu, kelle kohus on seaduses sätestatud korras määranud kriminaalhooldaja järelevalve alla; 2) süüdimõistetu, kelle vangistus on asendatud üldkasuliku tööga; 3) isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud ning kellele on prokurör või kohus määranud üldkasuliku töö tegemise. (KrHS § 2)

 

  • käitumiskontroll – nõuded/reeglid, mida kohus kohaldab inimese suhtes, kes vabanes tingimisi enne tähtaega katseajaga. KarS § 75 lg 1 ja 2 kohaselt tuleb eristada kontrollmeetmeid, mis rakenduvad katseajaga tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel nö automaatselt ning meetmeid, mida kohus võib veel lisaks määrata.

 

  • oht, risk ja kahtlus. Oht on teaduslikul või sotsiaalsel teadmisel põhinev teadmine tegevusest või asja seisundist tingitud kahju tekkimise võimalusest. Risk on ohu realiseerumise tõenäosus. Kahtlus on konkreetsetel faktilistel asjaoludel põhinev oletus, et oht on olemas ja risk on piisavalt suur, et õigustada ennetavat tegevust.

 

  • vabastamisõiend - vanglast vabastamisel või tingimisi enne tähtaega vabastamisel annab vangla isikule vanglast vabastamise õiendi kehtivusajaga kuus kuud (VangS § 761 lg 1). Erinevalt vanglas kinnipidamise õiendist (VangS § 181 lg 1) ei ole vanglast vabastamise õiend kasutatav isikut tõendava dokumendina.

  • vabastamine. Vangistuse kontekstis nähakse vanglast vabastamist kui teatud menetlustoimingute sooritamist. Vanglast vabastamise puhul tuleb eristada nn "tavapärast vanglast vabastamist" ning nn "erakorralist vanglast vabastamist". Tavapärase vanglast vabastamisega on tegemist juhul, kui inimene vabastatakse vanglast karistuse ärakandmisel ehk siis, kui kohtu poolt vangistus on ära kantud (nn tavapärane vanglast vabastamine (vt lisaks VangS § 73)). VangS § 73 kohaselt on võimalik vabastamine ka muudel seaduses sätestatud juhtudel. KarS § 76 kohaselt võib kohus vabastada kinnipeetava vangistuse kandmisest ennetähtaegselt so enne vangistuse täieliku ärakandmise lõppu. Üheks võimaluseks on kinnipeetava vabastamine tingimisi ennetähtaegselt katseajaga (vt lisaks VangS § 76). Kokkuvõtvalt on vanglast vabastamine kinnipeetava vangistusest tuleneva vabadusõiguse piirangu lõpetamine või tingimuslik peatamine.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008