Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamine
AVALEHT

AVALEHT


VANGISTUSÕIGUS

 

Kinnipeetava tingimisi enne
tähtaega vabastamine
 

VangS § 73 kohaselt vabastatakse kinnipeetav vangistusest karistuse ärakandmisel viimasel karistuspäeval võimalikult vara, kuid mitte hiljem kui kell 12:00(VangS § 75 lg 1). Kui ühel päeval kuulub vabastamisele mitu kinnipeetavat, peab vangla tagama kinnipeetavate vanglast eraldi lahkumise (VangS § 75 lg 2). Vangla üheks tähtsaimaks kohustuseks kinnipeetava vabastamisel on tagada kinnipeetava õigeaegne vabastamine. Vanglast vabastamisel tagastatakse kinnipeetavale vangla hoiul olnud esemed ja dokumendid ning makstakse välja vabanemistoetus (VangS § 75 lg 3 ja 4). Oluline on tagada, et kinnipeetav ei vabaneks varem ega hiljem kui seaduse ja kohtulahendiga ette nähtud, sest nii alusetult vabaduse võtmine (KarS § 136) kui ka ebaseaduslik vabastamine (KarS § 326) on kuriteod. Selline tegu on toime pandud ka siis, kui vangla on arvutanud kandmisele kuuluva karistuse tähtaja valesti. Kui kinnipeetavalt on võetud vabadus õigusliku aluseta, siis tuleb talle vabanemisel selgitada hüvitise saamise võimalust ja taotlemise korda.
 

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

   1) teada, milliseid dokumente tuleb kinnipeetava
vabastamisega seonduvalt koostada ning milliseid
toiminguid tuleb kinnipeetava vabastamisega seon-
duvalt sooritada;
   2) mõista, kui oluline kinnipeetava jaoks on, et
õigeaegselt tagastataks temale kõik vangla poolt
hoiule võetud asjad, dokumendid ja makstaks välja
vabanemistoetus ja isikuarvel olev raha, vormista-
taks vabanemisõiend ning antaks vajadusel aasta-
ajale vastav riietus;
   3) osata koostada nõustada kinnipeetavat vabane-
misega seonduvates küsimustes, koostada vabane-
misõiendit ning korrektselt vormistada asjade ja
dokumentide tagastamise ning raha väljamaksmise-
ga seotud dokumente.

 

õppevahendi lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab kinni-
peetavate ennetähtaegse vabastamise tingimusi ja
korda jooniseid ja näiteid, samuti kaasusi koos lahen-
duste või lahenduse võtmetegaÕppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008