Päästeasutustele esitatavate pöördumiste liigid, pöördumise eristamine ja menetlus
AVALEHT

AVALEHT

Päästeasutustele esitatavate pöördu-
miste liigid, pöördumise eristamine ja
menetlus


Päästeametniku poole pöördutakse erinevates küsimustes. Vale oleks arvata, et kõik need pöördumised on ühesugused ja neid tuleb ühte moodi menetleda. Seadused eristavad erinevaid pöördumisi ja sätestavad nendele ka erineva menetluskorra. Põhiliseks küsimuseks on küsimus sellest, mis aja jooksul tuleb pöördumisele vastata – selgitustaotlusele ja märgukirjale tuleb vastata 30 päeva jooksu, teabenõudele 5 tööpäeva jooksul, väärteoteatele ainult keeldumise korral 10 päeva jooksu ja taotlusele haldusmenetluses ei ole kehtestatud üldist vastamise tähtaega. Oluline on ka see, mida vastus peab sisaldama – kas vastus peab olema sisuline või pigem formaalne. Tihti ei oska isik ise oma pöördumise liiki määratleda või on tema esitatud dokumendis mitu erineva sisuga pöördumist – sellisel juhul on päästeametnik see, kes on kohustatud esitatud pöördumised määratlema ja nendele õiges menetluskorras ja õigesti vastama. Õppevahend annab ülevaate erinevates võimalikest pöördumistest, nende eristamise alustest ja menetlemisest.

Haldusmenetluse läbiviimiseks päästetööde ja tuleohutuse
riikliku järelevalve valdkonnas peab päästeametnik:
   1) teadma milliseid taotlusi on võimalik päästeasutustele
esitada ja mis neid eristab, millised erinevad reeglid nende
pöördumiste menetlemist reguleerivad;
   2) mõistma, et kõik isikute pöördumised ei ole õiguslikus
mõttes samasugused ja ei allu samale menetluskorrale;
   3) oskama eristada erinevaid pöördumisi ja valida igale
pöördumisele vastavat menetluskorda ja menetlema vastavalt
sellele menetluskorrale.

Õppevahendi on koostanud:

Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001. a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003. a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License