HARJUTUSED

Hinda, kas järgmistes väidetes on kirjeldatud haldusmenetluse põhimõtet õigesti või mitte. Märgi vastused väite järel olevasse ruutu. Võimalusel selgita oma vastust ja too välja õige väide. Hiljem võid kontrollida oma vastuseid (vt alapealkiri "Lahendus").

jkn

väide

vastus

selgitus

1.

Hea halduse põhimõtte kohaselt peab haldusorgan suhtuma menetlusosalisse kui klienditeenindaja – arvestama tema soovidega ja pakkuma isikule parimaid lahendusi, olema viisakas ja abivalmis.

 

 

2.

Seadusliku aluse põhimõte tähendab seda, et haldusorgan võib haldusmenetluses või selle tulemusena sekkuda isiku õigustesse üksnes nendel tingimustel ja sellisel määral, mis seadusega on sõnaselgelt ette nähtud. Seevastu menetlusosalistele seadusliku aluse põhimõte ei laiene ning nad võivad teha kõike, mis ei ole keelatud või karistatav.

 

 

3.

Mõõdupärasuse kontroll koosneb iga rakendatava meetme hindamisest üksikjuhtumil selle sobivuse, vajalikkuse ja mõõdukuse aspektist. Sobivus tähendab, et meetmega on eesmärki võimalik saavutada. Vajalikkus tähendab, et mitmest sobivast meetmest on valitud meede kõige vähem koormav. Mõõdukus tähendab, et eesmärk on vajalikkust meetmest olulisem ehk meede ei ole ülemäära koormav isiku suhtes.

 

 

4.

Seaduslikkus tähendab haldusmenetluses seda, et menetlusosalised ja menetlusvälised isikud on kohustatud järgima kehtivaid seadus ja nad on õigustatud tegema ainult seda, mida seadus sõnaselgelt lubab teha. Haldusorgan saab ise otsustada, millisel määral on seaduste järgimine eesmärgipärane ja haldusorganile jõukohane.

 

 

5.

Mõisted eesmärk, tulemus, väljund ja mõju on sünonüümid. Eesmärgipärasuse põhimõtte seisukohalt tähendavad need seaduses sõnastatud tulemust või käitumisjuhist, mida isik peab järgima. Eesmärk on täidetud, kui isik järgib õigusnormi kirjapandut.