Farmide suurus

Eesti lambakasvatuse nõrkuseks on lambafarmide väike suurus. Eesti Statistikaameti poolt läbi viidud põllumajandusloenduse andmeil (tabel 2) oli Eestis 2001. a 4850 lambafarmi - uttedega majapidamisi, kes pidasid 26 790 utte. Keskmine lambafarmi suurus oli seega 5,5 utte majapidamise kohta. Enamikes majapidamistes (91,7%) peetakse alla 10 ute ning alla 10 pealistes lambafarmides peetakse 54 % uttede üldarvust. Üle 100 pealisi lambafarme oli 10 ja neis peeti 5,9 % uttede üldarvust.

Tabel 2. Lambafarmide suurus ja nende struktuur 15. juuli 2001. a Põllumajandusloenduse järgi (Eesti Statistikaamet, 2001)

Nimetus Kokku Karja suurus, utte
1-4 5-9 10-20 21-50 51-100 Üle100
Uttedega majapidamised, arv 4850 3190 1110 380 130 30 10
Protsent uttesid omavatest majapidamistest, % 100 68,8 22,9 7,8 2,7 0,6 0,2
Uttede arv 26 790 7550 6980 5020 3890 1780 1570
Protsent uttede üldarvust, % 100 28,1 26,0 18,6 14,8 6,6 5,9

Peale 2001. aastat on toimunud lammaste arvu tõus, millega on kaasnenud lambafarmide arvu langus, kuid samal ajal on lambakarjad muutunud suuremaks (tabel 3). Kui 2001.a. oli Eestis 4858 lammastega majapidamiste, siis 2005. a vaid 3185, mis oli 35% võrra madalam võrreldes 2001. aastaga.

Tabel 3. Uttedega majapidamiste arv Eestis

Nimetus Kokku Karja suurus, utte
1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 Üle100
2001 4858 1181 2458 812 205 109 58 35
2003 3242 525 1382 782 242 158 101 52
2005 3185 471 1268 629 363 214 144 96

Lammaste üldarv ja lammaste üldarvu jagunemine õigusliku vormi ja farmi suurusklassi järgi 2001.-2005. a on esitatud tabelites 4 ja 5. Selgub, et enamik Eestis kasvatavatest lammastest peetakse füüsiliste isikute farmides. 2005. a vaid 14,5% lammastest kuulusid juriidilistele isikutele.

Tabel 4. Lammaste üldarvu jagunemine Eestis lambafarmide õigusliku vormi järgi

Nimetus 2001 2003 2005
Kokku %-des üldarvust Kokku %-des üldarvust Kokku %-des üldarvust
Kokku 43 775 100,0 46 892 100,0 65 592 100,0
Füüsilineisik 43 016 98,3 43 465 92,7 56 101 85,5
Juriidilineisik 759 1,7 3427 7,3 9491 14,5

Tabel 5. Lammaste üldarvu jagunemine Eestis lambakarja suurusklassi järgi

Karja suurus 2001 2003 2005
Lambaid kokku 43 775 46 802 65 592
1-2lammast,arv 1935 853 768
,% 4,4 1,8 1,1
3-9lammast,arv 12 822 7040 6853
,% 29,2 15,0 10,4
10-19lammast,arv 10 495 10 136 8400
,% 24,0 21,7 12,8
20-29lammast,arv 4711 5693 8435
,% 10,8 12,2 12,9
30-39lammast,arv 4059 5658 7928
,% 9,3 12,1 12,1
50-99lammast,arv 3673 6762 10 115
,% 8,3 14,4 15,5
Üle100lammast,arv 6080 10 749 23 094
,% 13,9 22,9 35,2

Tabeli 5 andmeist selgub, et koos lammaste arvu tõusuga, muutuvad Eesti lambafarmid ka suuremateks. Kui 2001. a peeti üle 100 pealistes karjades 13,9 % lammastest, siis 2003. a 22,9 % ja 2005. a juba 35,2% lammastest. Keskmine karja suurus oli 2001. aastal 9 lammast, 2003. aastal 14 ja 2005. aastal 21 lammast karja kohta.

Eesti suurimad lambakarjad kuuluvad Laatres asuvale OÜ Kopra Karjamõis ja Jõgevamaal OÜ Nurmus Grupp. Nendele ettevõtetele kuuluvates farmides peetakse ületalve 2300-2400 põhikarja utte.

Kopra Karjamõisa uted (Kopra Karjamõis)   Laut ~250 lambale (A. Tänavots)  
Kopra Karjamõisa uted (Kopra Karjamõis)  Laut ~250 lambale (A. Tänavots)