Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus  

Sissejuhatus  

Käesolev õpiobjekt on mõeldud SKA Politseikolledži õppeainetes:
  Karistusõigus II.
  Narko-, ameti- ja majandusalaste kuritegude menetlus

Alates 2005.a-st on narkoainete käitlemisega seotud materiaalõigus oluliselt muutunud. Viimaste aastate muudatuste ja kohtupraktika arengule on punkti pannud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi (RKK) 1.aprilli 2008.a otsus nr.3-1-1-101-07.


Õpiobjekti testi sooritamise eelselt tuleb läbi töötada järgmised materjalid:
1.J.Sootak, P.Pikamäe. Karistusseadustiku kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2004. lk. 401-409
2.M.Kurm. Riigiprokuratuuri juhis narkoaine suure koguse määramiseks. /Lisatud/
3.RKKK 3-1-1-101-07 /Lisatud/
4.Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus –edaspidi NPALS (vastu võetud 11.06.1997., viimane redaksioon www.riigiteataja.ee  või www.estlex.ee ) § 1--§ 7.

Õpiobjekti nimi: Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas

Sihtrühm:Politseikolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilased

Eesmärk: omandada teadmised ning sooritada testo

 

Koostaja:

 

Lektor Tanel Järvet

SKA Politseikolledž

Tanel.jarvet@sisekaitse.ee

696 5541

 

Märkused, ettepanekud on teretulnud: tanel.jarvet@sisekaitse.ee