LAHENDUS

VSKE § 46 lg 3 kohaselt võib kinnipeetav võtta kaasa mõistlikus koguses suitsetamistarbeid. Pikaajalise kokkusaamise käigus ei ole keelatud asjade ühine kasutamine ja vangla ei tohi ka selle üle järelevalvet teostada (RKHK 3-3-1-29-07). Seega ei omanud kokkusaaja keelatud esemeid. Keelatud esemetega võiks olla tegemist siis, kui kinnipeetav ei võtnud kokkusaamiste ruumi kaasa suitsetamistarbeid ning tekib põhjendatud kahtlus, et kokkusaaja on saanud suitsetamistarbeid muudelt samasse koridori ühendatud pikaajalise kokkusaamise ruumides viibivatelt isikutelt. Sellisel juhul tõusetuks küsimus, kas vanglaametnik võib peatada pikaajalise kokkusaamise ja ohu korral vangla julgeolekule selle ka lõpetada.

 

Kokkusaamise peatamise ja lõpetamise regulatsioon sisaldub VSKE § 37 lg 6, mis reguleerib lühiajalise kokkusaamise korraldust. VSKE § 40 kohaldatakse lühiajalise kokkusaamise kohta sätestatut ka pikaajalise kokkusaamise suhtes, arvestades pikaajalise kokkusaamise erisusi. VSKE § 41 lg 1 rõhutab, et pikaajaline kokkusaamine toimub "ilma pideva järelevalveta", mis ei välista pistelist või juhukontrolli või kontrolli konkreetse kahtluse korral. RKHK 3-3-1-29-07 kohaselt on pikaajaliste kokkusaamiste järelevalve eesmärk tagada, et eluosakonda naasmisel ei oleks kinnipeetaval kaasas keelatud asju. Seega võib pikaajalise kokkusaamise käigus toimuv järelevalve olla suunatud ainult selliste asjaolude tuvastamisele, mis on pikaajalise kokkusaamise loa andmisest keeldumise aluseks, mitte pikaajalisele kokkusaamisele lubamise eelduseks. Antud kaasuse asjaolud ei anna alust pikaajalist kokkusaamist peatada ega lõpetada. Kui pikaajalise kokkusaamise peatamise või lõpetamise vajadus peaks mingil muul juhul siiski tekkima, siis tuleb analoogia alusel kohaldada VSKE § 37 lg 6.

 

Kui kokkusaamise käigus ilmnevad asjaolud, mis võivad VSKE § 451 lg 1 kohaselt anda alust lühiajalise kokkusaamise loa andmisest keeldumiseks, siis tuleb viia läbi haldusmenetlus isiku kahjuks haldusakti kehtetuks tunnistamiseks ning otsustada vastavalt HMS § 64—70. Kui langeb ära pikaajalisele kokkusaamisele lubamise eelduseks olev vangla direktori või tema määratud isiku luba, siis tuleb ka pikaajaline kokkusaamine lõpetada.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008