AVALEHT


VANGISTUSÕIGUS

Kinnipeetava lühiajaline kokku-
saamine

Kinnipeetava lühiajalisel kokkusaamisel on erinevaid eesmärke, mis tulenevad isiku põhiõigustest ja mille tagamise kohustus on riigil ja riigi täidesaatva organina vanglal. PS § 27 lõike 1 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Selle põhiõiguse tagamine on vangistuse täideviimise eesmärkide saavutamisel kesksel kohal. Nii sätestatakse VangS §-s 23 lõikes 1, et kinnipeetava vanglavälise suhtlemise peamiseks eesmärgiks on soodustada kinnipeetava kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida kinnipeetava sotsiaalsete sidemete katkemist. Samuti lasub vanglal kohustus soodustada kinnipeetava vanglavälist suhtlemist (VangS § 23 lg 2). Lisaks sätestatakse VangS §-s 57, et sotsiaalhoolekande eesmärgiks on aidata kinnipeetaval luua ja säilitada sotsiaalselt olulisi ja positiivseid kontakte väljaspool vanglat. PS § 21 lg 1 kohasel on isikul põhiõigus kohtuda oma kaitsjaga. PS § 14 kohaselt on põhiõiguste kaitse riigiasutuste, sh vangla kohustus. VangS § 24 lõike 1 kohaselt on kinnipeetavale lubatud vähemalt üks kord kuus järelevalve all kokku saada (lühiajaline kokkusaamine) isikutega, kelle maine osas ei ole vangla juhtkonnal põhjendatud kahtlusi. Lisaks nimetatud kokkusaamisele on kinnipeetaval õigus saada piiramatult kokku oma kaitsja ja välismaalasel ka konsulaaresinduse töötajaga.

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

   1) teada, millised on lühiajalisele kokkusaamisele
lubamise eesmärgid ja eeldused, kuidas peab lühi-
ajaline kokkusaamine olema korraldatud ja milliseid
meetmeid tuleb rakendada vangla julgeoleku taga-
miseks;
   2) mõista, milline on lühiajalise kokkusaamise
mõju isiku põhiõiguste kaitse ning vangistuse ees-
märkide suhtes ning kuidas lühiajalisi kokkusaamisi
eesmärgipäraselt korraldada;
   3) osata õiguspäraselt korraldada lühiajalist kokku-
saamist, nõustada kinnipeetavat lühiajalise kokku-
saamise suhtes ning koostada õiguspärast lühiajali-
sele kokkusaamisele lubamise või sellest keeldumise
otsustust.

Õppevahendi lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab kinni-
peetavate lühiajalise kokkusaamise tingimusi, lühiaja-
lise kokkusaamise loa taotlemise ja kokkusaamise
korraldamise menetlust ning järelevalvet (kirjeldus,
joonised, näited), samuti kaasusi koos lahenduste
või lahenduse võtmetega. Õppevahend ei sisalda
kinnipeetava kokkusaamisi kaitsja, esindaja, notari,
vaimuliku või oma riigi konsulaartöötajaga.

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008