Kinnipeetavale keelatud asjad
AVALEHT

AVALEHT


VANGISTUSÕIGUS


Kinnipeetavale vanglas keelatud
esemed ja vanglast leitud eseme-
tega toimimine

 

Vangistus iseenesest ei lõpeta ega peata kinnipeetava PS § 32 sätestatud põhiõigust oma asju omada, vallata, kasutada ja käsutada, kuid seoses vangistusega on seda põhiõigust oluliselt piiratud. Vangla ei tohi isiku omandisse sekkuda enam, kui seadus seda sõnaselgelt lubab. VangS § 15 lg 2 kohaselt on kinnipeetavale vanglas keelatud ained ja esemed, mis 1) ohustavad inimese julgeolekut; 2) sobivad eriti vara kahjustamiseks või 3) võivad ohustada vangla julgeolekut. Esemete ja ainete näidisloetelu, mille omamine on vanglas keelatud, on sätestatud VSKE § -s 641. Tuleb märkida, et kuigi nimetatud aktis on loetletud esemed, mille omamine on vanglas keelatud, ei välista see vangla õigust keelata kinnipeetavale esemete või ainete omamist, mis antud loetellu ei kuulu (VangS § 15 lg 4). VangS 15 lg 1 kohaselt võetakse kinnipeetava vanglasse vastuvõtmisel tema isiklikud asjad vangla poolt hoiule.

 

Vanglaametniku ülesannete täitmiseks on vajalik:

   1) teada, millised asjad on vanglas kinnipeetavale
keelatud ja kuidas tuleb talitada keelatud asjadega;
   2) mõista keelatud asjade omamise võimalikke
kahjulikke tagajärgi vangla julgeolekule ja vajadust
kõrvaldada keelatud asjad, samuti mõista ka omandi-
õiguse ülemäärase piiramise negatiivset mõju vangla
julgeolekule ja vangistuse eesmärkide saavutamisele
konkreetse kinnipeetava puhul;
   3) osata õiguspäraselt ja korrektselt koostada kinni-
peetavale keelatud asjade või vangla territooriumilt
leitud keelatud asjadega seotud dokumentatsiooni.

 

Õppevahendi lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab kinni-
peetavale keelatud asjade äravõtmise, hoidmise või hävi-
tamise korda. Objekt ei sisalda kinnipeetava või kambri
läbiotsimise korda ega ka kinnipeetavale lubatud eseme-
te arvestamise ja hoidmise korda.

 

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008