ALLIKALOEND

1. Kohustuslik kirjandus

• Jõgi, P. (1997) Õigus ja eetika. – Tallinn: Juura
• Luts, M. (1997) Sissejuhatus õigusfilosoofiasse, Tallinn: Juura

2. Täiendav kirjandus

• Aarnio, A. (1996) Õiguse tõlgendamise teooria. – Tallinn: Juura
• Cicero, M.T. (2007) Kohustustest – Tallinn: Ilmamaa
• Gräzin, I. (1999) Anglo-ameerika õigusfilosoofia. 2. vlj. - Tartu : Iuridicum
• Hattenhauer,H. (1995) Euroopa õiguse ajalugu. I – Tartu: Fonter Iuris
• Hattenhauer,H. (2004) Euroopa õiguse ajalugu. II – Tallinn: SKA
• Jakoby, E. (2003) Filosoofid. Mõtlejaid antiigist tänapäevani. – Tallinn: TEA
• Meos, I. (1999) Uusaja filosoofia. – Tallinn: Koolibri
• Meos, I. (2000) Antiikfilosoofia. – Tallinn: Koolibri
• Meos, I. (2000) Kaasaja filosoofia. – Tallinn: Koolibri
• Platon (2003) Teosed. I. – Tallinn: Ilmamaa;
• Rosentau, M. (2004) Õiguse olemus: sotsiaalse käitumise funktsionaalne programm. Dokto-ritöö. – Tartu Ülikool, õigusteaduskond;
• Vääri, E. toim (2000) Võõrsõnade leksikon. - Tallinn : Valgus

3. Veebiallikad

• Wikipedia, www.wikipedia.com
• The Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/
• Stanford Encyclopedya of Philosophy, http://plato.stanford.edu/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008