Õigusajalugu
AVALEHT

AVALEHT

ÕIGUSFILOSOOFIA

Õigusfilosoofia ajalugu. Õppe-
vahend aines "Õigusfilosoofia"
politsei eriala õpperühmadele

Õigusfilosoofia on aine, mille tulemused ei ole politseiniku igapäevatöös otseselt tajutavad ega käega katsutavad. Teadmisi erinevatest õigusfilosoofidest ja koolkondadest ei saa kasutada kui kumminuia või käeraudu, kuid need teadmised ei ole vähema olulised. Sõna "filosoofia" tähendab kreeka keeles armastust teadmiste vastu. Õigusfilosoofia tähendab seega armastust ja lugupidamist õiguslike tead-miste vastu. Eestis, kui õigusriigis, peab politsei tegevus tuginema seadusel ja õigusel, mistõttu ei saa politseinik suhtuda neisse ükskõikselt. Politseinikult oodatakse, et ta mõjuks usaldusväärselt ja lugu-pidavalt – head teadmised ja armastus õiguse ja õigluse vastu aitavad sellele kindlasti kaasa.

õpiobjekti lühikirjeldus: õpiobjekt sisaldab
ülevaadet õiguse käsitlusest erinevatel ajas-
tutel ning ülesandeid rühmatööks või audi-
toorseks tööks ja harjutusi iseseisvaks tööks.

Õppevahendi on koostanud:

Raivo Sults - töötab Õiguskantsleri Kantseleis nõuniku ametikohal. Ta on lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala.
Sander Põllumäe - töötab Sisekaitseakadeemias, õigusainete õppetooli juhataja-lektori töökohal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe 2001.a ja Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magistriõppe 2003.a ning jätkab õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise doktorantuuris.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

R.Sults ja S.Põllumäe 25.02.2008